European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

EU Cooperation Capacity Building of Center for Ecological-Noosphere Studies of National Academy of Sciences of Armenia: Towards Armenia’s integration into the ERA

Article Category

Article available in the following languages:

Lepsze badania środowiskowe dla Armenii

Dzięki finansowanemu przez UE projektowi ormiański instytut badań środowiskowych skorzystał na nowo nawiązanej współpracy badawczej z innymi instytutami w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Centrum badań ekologiczno-neosferycznych (CENS) to wiodący ośrodek badań w zakresie środowiska w Armenii, zajmujący się badaniami stosowanymi w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Aby podnieść jakość i zwiększyć zasięg badań prowadzonych w CENS, instytut zajął się rozszerzaniem współpracy badawczej w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Celem projektu ECOARM2ERA (EU cooperation capacity building of Center for Ecological-Noosphere Studies of National Academy of Sciences of Armenia: Towards Armenia's integration into the ERA) było umocnienie współpracy między tym wiodącym ormiańskim instytutem a innymi europejskimi ośrodkami badawczymi zajmującymi się ochroną i monitorowaniem środowiska. Projekt ECOARM2ERA połączył CENS z Instytutem Nauk o Ziemi przy University College Dublin (UCD) oraz Instytutem Nauk o Środowisku Uniwersytetu w Genewie (UNIGE). Członkowie projektu zorganizowali dwa międzynarodowe warsztaty na temat stosowania przestrzennego systemu wspomagania decyzji w monitorowaniu środowiska. W ten sposób zawiązała się współpraca badawcza w zakresie obserwacji środowiska między UCD a UNIGE. System ten umożliwi realizację badań m.in. w zakresie wykrywania i prognozowania zmian w użytkowaniu gruntów, planowania przestrzennego, a także oceny ryzyka dotyczącego środowiska i łańcucha pokarmowego. Innym ważnym wynikiem projektu był plan opracowania strategii dla CENS, który opisuje dalszy rozwój partnerstw w obrębie EPB. Dodatkowo zwiększono skalę infrastruktury zrównoważonych danych przestrzennych w CENS, aby uzyskać lepsze wyniki w zakresie zarządzania danymi i ich przetwarzania. Na zakończenie realizowany wspólnie projekt włączył CENS do międzynarodowych inicjatyw, takich jak Grupa ds. Obserwacji Ziemi (GEO) i Open Geospatial Consortium (OGC). Prace zrealizowane w ramach projektu ECOARM2ERA dają podstawy ku temu, by CENS mógł oferować dane wyjściowe i usługi w zakresie badań multidyscyplinarnych. Ułatwią one międzynarodowym organizacjom badawczym i organom państwowym podejmowanie decyzji dotyczących środowiska.

Słowa kluczowe

Badania środowiskowe, ekologiczny, neosfera, ochrona środowiska, przestrzenne wspomaganie decyzji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania