Skip to main content
European Commission logo print header

Improved coordination of national and European bioeconomy research and innovation programmes in the ERA through strengthened SCAR Working Groups

Opis projektu

Wspieranie badań naukowych w dziedzinie rolnictwa

Stały Komitet ds. Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa (SCAR) jest organem koordynującym i doradczym w zakresie europejskich badań w dziedzinie rolnictwa i biogospodarki. W realizacji tych strategicznych funkcji wspierają go grupy robocze SCAR, w tym grupa ds. prognozowania, która zapewnia doradztwo i dostęp do wiedzy ekspertów z poszczególnych dziedzin. Finansowany przez UE projekt RefreSCAR wzmocni strategiczne funkcjonowanie i rozszerzy możliwości tych grup w celu poprawy koordynacji programów badawczo-rozwojowych. W tym celu zespół opracuje zestaw działań i zapewni solidne wsparcie naukowe, jak również praktyczną pomoc administracyjną, aby umożliwić lepszą organizację. Ponadto projekt zwiększy udział krajów niedostatecznie reprezentowanych, zaangażuje szersze grono interesariuszy w działania grup i pomoże załatać lukę między badaniami i innowacjami, polityką i praktyką.

Cel

The Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) is a long-standing committee of EU Member States and Associated Countries presided over by the European Commission. It has become a respected source of advice on European agricultural and wider bioeconomy research and has been a catalyst for the coordination of national research and innovation (R&I) programmes. It is supported in these strategic functions by SCAR Working Groups (WGs), including a Foresight Group, which provide domain-specific expert advice and input. RefreSCAR will strengthen the strategic functioning and capacities of SCAR WGs in order to facilitate the improved coordination of national and European bioeconomy R&I programmes. Through a toolkit of measures, RefreSCAR will provide robust scientific support to SCAR WGs through regular portfolio analysis of projects, expert studies and support for the SCAR Foresight process. Combined with practical administrative support, this will enable a better structured organisation, facilitation and reporting of SCAR WG activities in themes of relevance for Horizon Europe, the Common Agricultural Policy, European Green Deal, Digital Europe and the Farm to Fork and Biodiversity Strategies. In order to boost the participation of under-represented countries in SCAR WGs, a SCAR-Engage Programme will be developed involving tailored action plans, financial and peer-to-peer support, networking and knowledge exchange. Targeted support for communication and dissemination will immerse a broad audience of stakeholders in the activities of the WGs. Furthermore, RefreSCAR will cultivate connections between SCAR WGs, key actors in EU policy, practitioners and relevant EU and international initiatives through dedicated fora, helping to build a bridge between R&I, policy and practice. The outcome will be more impactful SCAR WGs that are better resourced and empowered to deliver strategic advice, contributing to a strengthened SCAR within the European Research Area.

Koordynator

TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY
Wkład UE netto
€ 912 288,75
Adres
Oak park
R93 Carlow
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Southern South-East
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (17)