European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DIGITALISATION FOR AGROECOLOGY

Opis projektu

Cyfryzacja systemów rolniczych

Nowoczesne rolnictwo czerpie korzyści z technologii cyfrowych. Zastosowanie technik cyfrowych do monitorowania i optymalizacji produkcji rolnej stwarza bezprecedensowe możliwości dla inteligentnej agroekologii. W tym kontekście finansowany przez UE projekt D4AgEcol pokaże potencjał cyfryzacji jako czynnika umożliwiającego rozwój agroekologicznych systemów rolniczych w Europie. Zrzeszając 11 partnerów z europejskich krajów o szerokim spektrum stref pedoklimatycznych, badacze przeprowadzą holistyczną ocenę narzędzi i technologii cyfrowych. Ocena ta będzie się opierać na wskaźnikach agroekologii, względach ekonomicznych i badaniach dotyczących postrzeganych korzyści dla użytkowników i zainteresowanych stron. Wyniki badań dostarczą świeżego spojrzenia, które będzie wspierać krajową i europejską politykę w zakresie agroekologii.

Cel

D4AgEcol will show the potentials of digitalisation as enabler for agroecological farming systems in Europe based on available knowledge and actors' and stakeholders' co-innovation capacity . Partners from seven countries across a wide spectrum of pedoclimatic zones in Europe will assemble a holistic evaluation of digital tools and technologies. This will be based on indicators for agroecology, economic considerations and investigations about perceived benefits for user and stakeholder. Drivers, barriers and risks of digital technologies for a transformation towards agroecology will be identified. The results of this analysis will feed in national and European roadmaps for agroecology, indicating the need for adjusted policies and a technology research and innovation agenda.

Koordynator

LEIBNIZ-INSTITUT FUR AGRARTECHNIK UND BIOOKONOMIE EV
Wkład UE netto
€ 409 125,00
Adres
MAX EYTH ALLEE 100
14469 Potsdam
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Brandenburg Brandenburg Potsdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 432 750,00

Uczestnicy (10)

Partnerzy (1)