CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Self-Fashioning of Women Writers in Early Modern Italy (1490-1610)

Opis projektu

Wczesnonowożytne włoskie pisarki

Równość i integracja kobiet nie są pojęciami nowymi. Kobiety i niektórzy mężczyźni zaczęli pisać o nich około 600 lat temu, a głównym ośrodkiem tego ruchu były Włochy. Finansowany przez UE projekt WOMENWRITERS przyczyni się do lepszego zrozumienia roli kobiet we wczesnym okresie nowożytnym. W jego ramach zostaną zebrane intelektualne biografie 18 pisarek włączonych do 17 antologii poezji wydanych w Wenecji (1545-1590) oraz zidentyfikowane strategie autokreacji wizerunku. Planowane jest także zebranie i sklasyfikowanie portretów kobiet, ocena formalnych i wizualnych strategii autokreacji stosowanych przez te pisarki oraz skwantyfikowanie i sklasyfikowanie ich portretów. Wyniki tych prac przyczynią się do walki z uprzedzeniami dotyczącymi renesansowej mizoginii, rozwiania aktualnych obaw dotyczących postaw związanych z płcią oraz rozwiązania problemu braku dostępu kobiet do edukacji.

Cel

Today issues vital to women are on the public agenda: equal pay, childcare, domestic abuse, breast cancer research and curricular revision with an eye to the inclusion of women. These recent achievements have their origins in things women (and some male supporters) said - or rather wrote - for the first time 600 years ago.
Women writers began to emerge as a collective, non-occasional, literary phenomenon in the long 16th century (1490-1610). While the development was to an extent pan-European, its centre of gravity was undoubtedly Italy. The activity of women writers has been well documented by historians and scholars of literature. However, unlike their male counterparts, interest in the self-fashioning and presentation of women writers in portraits has been only sporadically touched upon.
The project WOMENWRITERS will pursue 3 objectives: a) to assemble the intellectual biographies of 18 women writers included in 17 anthologies of poetry published in Venice (1545-1590), by detecting the strategies of self-fashioning in their published works; b) to collect and classify female portraits from the 16th century, in different media, on the basis of their association with the names of women writers, according to internal (inscriptions, attributes) or external (later traditions) evidence; c) to make a final assessment of the formal and visual strategies of self-fashioning adopted by women writers active in the long 16th century, and to provide the first quantification and classification of their portraits.
The general goal of WOMENWRITERS is to improve our current understanding of the role of women in the cultural and artistic life of the early modern period. The project will challenge preconceptions on Renaissance misogyny, while at the same time addressing current anxieties on attitudes around gender. Furthermore, by focusing on women writers, it will raise awareness on the still highly relevant problem of female access to education.

System finansowania

MSCA-PF - MSCA-PF

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Wkład UE netto
€ 235 737,60
Adres
VIA 8 FEBBRAIO 2
35122 Padova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Padova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)