European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MultidiSciplinary and MultIscale approach for coupLed processes induced by geo-Energies

Opis projektu

Szkolenie nowego pokolenia specjalistów w dziedzinie geoenergetyki

Projekty geoenergetyczne mają duże możliwości przyczynienia się do ograniczenia zmiany klimatu. Jednak ich podziemna natura i wzajemne oddziaływania różnych procesów, takich jak przepływ płynów, geomechanika i geochemia, sprawiają, że są one złożone. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SMILE wyszkolone zostanie nowe pokolenie badaczy, którzy będą w stanie sprostać tym wyzwaniom i lepiej przewidywać takie sprzężone procesy. Umożliwi to stworzenie nowych rozwiązań sprzyjających wdrażaniu podpowierzchniowych, niskoemisyjnych źródeł energii przy jednoczesnej ochronie wód gruntowych i powiązanych z nimi ekosystemów. Projekt będzie obejmował szkolenie naukowców w zakresie eksperymentalnego, matematycznego i numerycznego modelowania sprzężonych procesów, technik zwiększania skali i monitorowania deformacji gruntu z wykorzystaniem danych terenowych pochodzących z testów pilotażowych i zakładów przemysłowych o dużej ilości oprzyrządowania. Celem jest wykształcenie konkurencyjnych naukowców z umiejętnościami zarówno techniczno-naukowymi, jak i przekrojowymi.

Cel

Geo-energies, such as geothermal energy, CO2 storage and underground energy storage, have a great potential to contribute to meet the Paris Agreement targets on climate change. Yet, their deployment has been hindered by a lack of a full understanding of the processes that are induced in the subsurface by large-scale fluid injection/extraction. The various processes involved (e.g. fluid flow, geomechanical, geochemical and thermal effects) imply complex interactions that cannot be predicted without considering the dominant coupled processes, which is rarely done. As a result, some early geo-energy projects have occasionally developed unpredicted consequences, such as felt and damaging induced earthquakes, gas leakage and aquifer contamination, dampening public perception on geo-energies. SMILE aims at overcoming these challenges in developing geo-energy solutions by training a new generation of young researchers that will become experts in understanding and predicting coupled processes. Thus, they will be capable of proposing innovative solutions for the successful deployment of subsurface low-carbon energy sources while protecting groundwater and related ecosystems. To achieve this ambitious goal, the early-stage researchers will be exposed to an interdisciplinary training on experimental, mathematical and numerical modelling of coupled processes, upscaling techniques and ground deformation monitoring using field data from highly instrumented pilot tests and industrial sites. The training in SMILE has been designed by both academic and industrial partners to train competitive researchers with both technical-scientific and transferable skills to enhance their employability in academia, industry and public sector. The outputs of the project will be largely disseminated. Outreach to society will be achieved through a conspicuous series of initiatives. SMILE will make a significant contribution to the societal challenges of securing clean and low-carbon energy sources.

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 251 971,20
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)

Partnerzy (10)