CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability

Opis projektu

Nowe rozwiązania pomogą w zielonej transformacji europejskich miast

Dzielnice europejskich miast mają do odegrania bardzo ważną rolę w realizacji koncepcji gospodarki niskoemisyjnej w nadchodzącej przyszłości. W tym kontekście finansowany przez UE projekt ProLight ma na celu opracowanie rozwiązań dla budynków, które następnie przełożą się na odpowiednie zachowania społeczne. Prace będą się skupiać przede wszystkim na budowaniu świadomości, rozpowszechnianiu wiedzy i zmianie zachowań w zakresie efektywności energetycznej, a także na włączeniu odnawialnych źródeł energii do odpowiednio skrojonych lokalnych strategii politycznych. Opracowane w ten sposób działania mogą być potencjalnie wdrażane także w innych obiektach mieszkalnych przez władze gminne i miejskie lub organy odpowiedzialne za budownictwo socjalne. Przyjęte przez uczonych podejście połączy badania stosowane z analizą teoretyczną, umożliwiając zidentyfikowanie i zebranie dobrych praktyk na podstawie analizy prac renowacyjnych prowadzonych w sposób energo- i zasobooszczędny w dzielnicach miast Grecji, Austrii i Finlandii, a także działań podejmowanych przez wspólnoty energetyczne na terenie Hiszpanii, Włoch i Portugalii.

Cel

European districts play a pivotal role in the achievement of a future low carbon economy. The envisaged actions of the ProLight
project are representative for innovative refurbishment with large potential of immediate replication of other residential buildings
from the municipalities & the social housing involved. ProLight assembles & closely integrates all needed actors & measures. The
envisaged solutions will lead to better quality of life for all targeted end-users. This includes to find suitable social responses for
awareness creation, up-take of knowledge, establishment of behavioral changes towards the energy efficient use & the integration of
renewables within an appropriate local political frame. Analysed districts include: 1) Building and renovating in an energy and
resource efficient way in AT, FI & GR, 2) Energy communities in ES, IT & PT combined in so-called Innovation clusters. A multi-actor
approach uses a methodological concept that explicitly takes into account the energy transition as a societal lever for innovation in the involved demo districts. Applied research will be connected with theoretical analysis that involves identifying and compiling good practices, successful initiatives and exemplar real-world demo sites. These practices will be assessed and lead to a complete European
competence framework, encapsulating the skills required to reach this change via recorded successful methods observed through
ProLight. The project combines individual, gender & collective aspects of active and responsible citizenship in an integrated working
concept, to conceptualize climate-aware citizens and communities. ProLight exploits the potential of this growing wave of civic
engagement and citizen science, in order to facilitate the transition to green, sustainable societies & economies. ProLight achieves
this by understanding, defining, measuring & assessing of 6 demo districts in different regions of Europe & disseminate effectively project results.

Koordynator

FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM WIEN
Wkład UE netto
€ 393 125,00
Adres
HOCHSTADTPLATZ 6
1200 Wien
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Wien Wien
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 393 125,00

Uczestnicy (15)