Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Making migration and migration policy decisions amidst societal transformations

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na decyzje związane z migracją i mechanizmy leżące u podstaw polityki migracyjnej

Wiedza i zrozumienie decyzji ludzi o migracji ma kluczowe znaczenie dla decydentów i ich zdolności do opracowywania polityk migracyjnych. Finansowany przez UE projekt PACES skupi się na dwóch równoległych komponentach badawczych: czynnikach kształtujących decyzje migracyjne oraz mechanizmach wspierających politykę migracyjną. Zespół projektu połączy wiedzę teoretyczną i empiryczną z kilku dyscyplin akademickich oraz paradygmaty metodologiczne, aby w sposób usystematyzowany badać zależności między decyzjami migracyjnymi, polityką i szerszą transformacją społeczną. Badacze będą opierać się na danych zebranych w Algierii, Etiopii, Włoszech, Libii, Nigerii, Słowacji i Hiszpanii w celu opracowania modelu heurystycznego, który identyfikuje różne konstelacje warunków wpływających na decyzje o pozostaniu i migracji na różnych etapach indywidualnych trajektorii życiowych i podróży migrantów.

Cel

PACES offers a groundbreaking approach to studying and understanding people’s decisions to migrate and explores how this knowledge can better inform migration policies. PACES focuses on two parallel research components: the factors shaping migration decision-making and the mechanisms underpinning migration policies. Synthesizing theoretical and empirical knowledge from a broad array of academic disciplines and methodological paradigms, the project systematically investigates the interactions between migration decisions, migration policies and broader social transformation – as manifested in interconnected processes of economic, political, demographic, technological and cultural change. Based on a theoretical synthesis and qualitative and quantitative data collected in Algeria, Ethiopia, Italy, Libya, Nigeria, Slovakia and Spain, PACES will elaborate a heuristic model that identifies different constellations of conditions that shape decisions to stay and migrate at different stages of individual life trajectories and migrant journeys. In addition, by adopting a theories of change approach, PACES will systematically investigate, identify and track the assumptions on migration decisions used by policymakers to formulate policy designs and objectives. By exploring the evolution of EU and national policies towards labour and family migration, PACES investigates the extent to which current migration policies are evidence-based and areas where policies will benefit from valuable insights provided by migration decision-making research. By doing so, PACES seeks to contribute to elaborating more effective models of EU migration governance that also account for the uncertainties of future social transformations. Supported by an interdisciplinary consortium of experienced partners, PACES engages in co-participatory research with policymakers, stakeholders, citizens and migrants to generate maximum scientific, political and social impact.

Koordynator

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM
Wkład UE netto
€ 688 343,75
Adres
BURGEMEESTER OUDLAAN 50
3062 PA Rotterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Groot-Rijnmond
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 688 343,75

Uczestnicy (10)

Partnerzy (3)