Skip to main content
European Commission logo print header

Cultural HERItage and the planning of European LANDscapes

Opis projektu

Nowy podręcznik planowania dziedzictwa w Europie

Europa może poszczycić się długą historią chronienia swego bogatego dziedzictwa i zasobów krajobrazowych, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Aby umożliwić nowemu pokoleniu przedstawicieli środowiska akademickiego, decydentów, praktyków i przedsiębiorców przyjęcie nowych pomysłów, narzędzi i szkoleń w celu kształtowania przyszłego krajobrazu, zespół finansowanego ze środków UE projektu HERILAND zainicjuje współpracę 7 organizacji z sektora akademickiego i spoza niego z 21 partnerami ze społeczeństwa obywatelskiego i biznesu. Nowe podejście do zarządzania dziedzictwem uwzględni współczesne wyzwania, takie jak migracja, cyfrowa transformacja, zmiana klimatu oraz zmiany równowagi pomiędzy własnością publiczną a prywatną w społeczeństwie. Dzięki przeszkoleniu 15 badaczy ze stopniem doktora, zespół projektu ustanowi nowy, ogólnoeuropejski, międzynarodowy, interdyscyplinarny i międzysektorowy standard badawczo-szkoleniowy, który zostanie skodyfikowany w Podręczniku planowania dziedzictwa HERILAND.

Cel

European countries have a long and successful history of conserving their rich heritage and landscape assets in town and country, and of capitalising on them culturally and economically. Throughout the 20th century, great progress was made in creating structures and promulgating principles to guide heritage and landscape conservation, but as the 21st century proceeds, society is challenged by new far-reaching changes. These include various forms of migration, greater digital connection, environmental degradation and climate change, shifts in the public/private balance in society at large, and a renewed pressure for growth. Confronted with such a fast-changing context, heritage management needs new ideas, tools and training to ensure that interdisciplinary, research-based heritage, landscape management and spatial planning are positively integrated with business activity, development and democratic decision making. Through HERILAND, a consortium of 7 key academic and non-academic organizations, with 21 partners in civil society and business, aims to empower a new generation of academics, policy makers, practitioners, professionals and entrepreneurs. Our research design positions heritage in the frame of five transformation processes which we identify as key challenges to the heritage management of the 21st century: The Spatial Turn, Democratisation, Digital Transformations, Shifting Demographies and Contested Identities, and Changing Environments. Using this framework, 15 PhD researchers will be provided with advanced training combining theoretical and instrumental knowledge in a series of research seminars, living labs and secondments with our public and private partners. By doing this, HERILAND will establish a new pan-European, trans-national, interdisciplinary and cross-sectoral research and training standard, which will be codified in a HERILAND Handbook for Heritage Planning and instrumentalised through an ongoing HERILAND College for Heritage Planning.

Koordynator

STICHTING VU
Wkład UE netto
€ 981 317,89
Adres
De boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)

Partnerzy (21)