European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment

Opis projektu

Uzdatnianie wody w Indiach

Ścieki i woda pitna na obszarach podmiejskich i wiejskich w Indiach są zanieczyszczone zanieczyszczeniami o dużej szkodliwości, takimi jak pestycydy, produkty farmaceutyczne, produkty higieny osobistej czy antybiotyki. Celem finansowanego ze środków UE projektu PANI WATER jest rozbudowa i przetestowanie sześciu prototypów usuwających zanieczyszczenia o dużej szkodliwości i inne zanieczyszczenia ze ścieków. Projekt będzie realizowany na miejscu, w powiązaniu z lokalnymi interesariuszami. Projekt PANI WATER kładzie szczególny nacisk na zrozumienie kontekstu społecznego, w którym technologie mogą być wdrożone. Badacze przeanalizują możliwe skutki społeczne i zdrowotne, by opracować wysokiej jakości analizy. Projekt będzie też wspierać uzdatnianie ścieków w celu bezpiecznego ponownego wykorzystania wody w rolnictwie, w powiązanych branżach oraz w publicznych strukturach wodnych.

Cel

About 2.1 Billion people live without access to safe water sources. Contaminants of Emerging Concerns (CECs) such as pharmaceuticals, personal care products, pesticides and nanoparticles are increasingly being detected in wastewater and in drinking water around the world, in addition to geogenic pollutants, pathogens, antibiotic resistant bacteria and antibiotic resistance genes. Water treatment systems that remove CECs and common contaminants from wastewater and drinking water are therefore urgently needed.

PANI WATER will develop, deploy and validate in the field six prototypes for the removal of contaminants, including CECs, from wastewater and drinking water. The prototypes for wastewater treatment will consist of (i) a 20,000 L/day multifunctional oxidation reactor, (ii) a 10 L/day photoelectrochemical system, and (iii) a 100 L/day solar photolytic plant. The prototypes for drinking water treatment will consist of (iv) a 300 L/hour filtration, adsorption, and UVC LED system (v) a 20 L transparent jerrycan for solar water disinfection, and (vi) a 2,000 L/day electrocoagulation, oxidation, and disinfection t system. These prototypes will be deployed in peri-urban and rural areas in India. The consortium will work closely with the communities at the fieldsites, and carry out water quality analyses, health and social impact assessments, and advocate for safe reuse of treated wastewater for irrigation, and preservation of drinking water sources. PANI technologies can find promising application among the agricultural sector, water-demanding businesses (e.g. textile, pharmaceutical), and the Indian water utilities.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC5-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC5-2018-1

Koordynator

ROYAL COLLEGE OF SURGEONS IN IRELAND
Wkład UE netto
€ 445 110,00
Adres
ST STEPHEN'S GREEN 123
2 Dublin
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Northern and Western Border
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 445 110,00

Uczestnicy (21)