Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Rozwiązania na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej w Indiach

Indie to kraj, który zamieszkuje aż 18 % ludności świata, a jednocześnie dysponuje zaledwie 4 % ogółu jego zasobów wodnych. W najnowszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przyglądamy się bliżej rezultatom siedmiu skutecznych działań w zakresie badań i innowacji współfinansowanych przez rząd Indii oraz Unię Europejską w ramach programu badań i rozwoju „Horyzont 2020”. Innowacyjne rozwiązania opracowane w ramach tych projektów pozwolą Indiom na bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i umożliwienie większej liczbie ludzi dostępu do czystej wody. Dodatkowo przyczynią się także do intensyfikacji współpracy naukowej między Unią Europejską i Indiami.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Na całym świecie żyje obecnie 2,1 miliarda ludzi, którzy nie mają dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Aż 160 milionów spośród nich pozyskuje wodę pitną bezpośrednio ze źródeł wód powierzchniowych, co powoduje narażenie na szereg zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń – ścieków, wód procesowych z zakładów przemysłowych, a także substancji budzących obawy specjalistów, w tym materiału genetycznego, pozostałości leków i syntetycznych hormonów. Problem ten jest szczególnie dotkliwy na obszarach dotkniętych niedoborem wody, takich jak Indie. W tym kraju aż 63 miliony osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a brak wody jest dotkliwy także dla rolników i zakładów przemysłowych. Taki stan rzeczy rodzi potrzebę opracowania skutecznych rozwiązań pozwalających na zwiększenie dostępu do bezpiecznej wody, a także na oczyszczanie ścieków i zamykanie obiegu wody, które pozwolą skutecznie zapobiegać występowaniu chorób rozprzestrzeniających się przez zanieczyszczoną wodę, takich jak biegunka, cholera i dur brzuszny. Co więcej, zapewnienie stałego i niezawodnego dostępu do czystej wody jest sposobem na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności oraz zapewnienie wzrostu i dobrobytu. W nowym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przyglądamy się przełomowym rozwiązaniom opracowanym i sfinansowanym w ramach pionierskiej współpracy między Unią Europejską i indyjskim Departamentem Nauki i Technologii oraz Departamentem Biotechnologii działającym w ramach indyjskiego Ministerstwa Nauki i Technologii. Wszystkie realizowane projekty dotyczą wyzwań środowiskowych i koncentrują się w szczególności na gospodarce wodnej i uzdatnianiu wody. Siedem projektów dotyczy szeregu ważnych zagadnień, obejmujących oczyszczanie wody pitnej, w szczególności usuwania nowych zanieczyszczeń, a także oczyszczanie ścieków, w tym technologii bioremediacji. Zakres prac obejmuje także zbieranie wody deszczowej oraz odzyskiwanie zasobów i energii, a także systemy monitorowania i sterowania systemami dystrybucji i uzdatniania wody w czasie rzeczywistym. Skoordynowane wsparcie ze strony unijnych i indyjskich programów finansowania pozwala na opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie nowych innowacji w ramach badań terenowych. Działanie te prowadzą nie tylko do opracowania innowacyjnych metod i technologii wdrażanych na wybranych obszarach geograficznych, do których skierowane są różne projekty, ale owocują rozwiązaniami, które znajdą zastosowanie w skali całego kraju. Prace w ramach projektów doprowadziły do opracowania szeregu nowych technologii, które są gotowe do komercjalizacji oraz zwiększenia skali ich wykorzystania. Dzięki współpracy w ramach nowej Rady ds. Handlu i Technologii, Unia Europejska oraz Indie zobowiązały się do uważnej obserwacji procesu wprowadzania na rynek tych nowych technologii i produktów, aby zapewnić dobry zwrot z inwestycji we współpracę w zakresie badań i innowacji między regionami. Opisane na łamach broszury siedem projektów dotyczyło szeregu wyzwań związanych z dostarczaniem czystej wody zarówno w Indiach, jak i w innych regionach świata. W ramach projektów Saraswati 2.0 SPRING i PAVITR badacze przetestowali szereg przystępnych cenowo i zdecentralizowanych technologii oczyszczania i monitorowania ścieków. Projekt PAVITRA GANGA obejmował wdrożenie pilotażowe zaawansowanych technologii oczyszczania i recyklingu wody, z kolei zespół projektu PANI WATER zajmował się wdrażaniem nowych technologii umożliwiających bezpieczne wykorzystanie ścieków w zastosowaniach rolniczych. W ramach prac dotyczących projektu INDIA-H2O zostały przetestowane rozwiązania do pozyskiwania wody pitnej ze słonawych wód gruntowych, z kolei zespół projektu LOTUS opracował technologię opartą na nanorurkach węglowych, która umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym źródeł wody w celu profilaktyki zabójczych chorób i zakażeń.