Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Neuron-associated macrophages in the gut as novel target for the treatment of enteric neuropathies

Opis projektu

Zdrowie układu nerwowego jelit zależy od obecności makrofagów

Przewód pokarmowy ma swój własny, jelitowy układ nerwowy. Neuropatia jelitowa, czyli zaburzenie czynności neuronów w ścianie jelita, prowadzi do zastoju treści jelitowej objawiającego się zaburzeniami wchłaniania, przewlekłym bólem, wymiotami, wzdęciami i ciężkimi zaparciami. Zespół finansowanego ze środków UE projektu NEUMACS bada prowokacyjną hipotezę, jakoby zaburzone wsparcie jelitowego układu nerwowego ze strony unikalnej subpopulacji makrofagów związanych z neuronami (ang. neuron-associated macrophages, NA-MF) skutkowało neuropatią jelitową, prowadząc do zaburzeń neuronalnych i apoptozy. Przy użyciu innowacyjnych metod zespół projektu scharakteryzuje populacje makrofagów NA-MF i zbada mechanizmy, które prowadzą do zaburzeń we wspieraniu i ochronie przez nie jelitowego układu nerwowego. Uzyskane w ramach projektu wyniki pozwolą na zidentyfikowanie nowych celów terapeutycznych na potrzeby leczenia neuropatii jelitowej.

Cel

The gastrointestinal tract has the vital task to digest and absorb ingested food, a complex process requiring coordinated integration of motility, secretion, vascularization and absorption. Thereto the gastrointestinal tract is equipped with its own nervous system, the enteric nervous system (ENS), capable of controlling gut function independently of input from brain or spinal cord. Reduction in number or dysfunction of the neurons within the gut wall, also referred to as enteric neuropathy, significantly impacts on gut function, resulting in stasis of luminal contents and malabsorption, chronic pain, vomiting, bloating and severe constipation. Enteric neuropathies are common in prevalent disorders such as obesity, diabetes, and ageing, all major contributors to the health burden. Despite the continuous global increase in incidence of these disorders, the insight in the mechanisms leading to the reduction or dysfunction of enteric neurons is limited and most importantly, adequate treatment is lacking. Recently, we collected evidence that survival of enteric neurons is guaranteed by a unique subpopulation of resident macrophages closely associated to the ENS and expressing a typical neuroprotective / -supportive transcriptome. In line, depletion of these neuron-associated macrophages (NA-MF) results in apoptosis and a reduction in number of enteric neurons leading to severely impaired gastrointestinal motility. We pose the provocative hypothesis that enteric neuropathy results from impaired support to the ENS by NA-MF, leading to neural distress and apoptosis. Using state-of-the-art methods, we will first characterize in depth the NA-MF population to subsequently unravel the mechanisms leading to failure of NA-MF to support and protect the ENS in animal models and in patients. These ground-breaking insights will allow us to identify therapeutic targets for the treatment of enteric neuropathies, representing an exponentially growing health problem of the 21st century.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 2 500 000,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 500 000,00

Beneficjenci (1)