European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Historical Research and Data Processing on Ancient Vietnamese Inscriptions

Publikacje

Mother goddess divination tablets / Tablettes divinatoires des Déesses-Mères / Thánh Mẫu linh tiêm

Autorzy: Nguyen Thi Hiep, Pham Van Anh
Opublikowane w: 2019, Strona(/y) 408, ISBN 978-604-58-9883-3
Wydawca: HCM City General Pub.

Catalogue of Vietnamese Inscriptions, X/ Catalogue des inscriptions du Vietnam, X/ Thư mục thác bản văn bia Việt Nam, X

Autorzy: Philippe Papin, Trinh Khac Manh, Nguyen Van Nguyen
Opublikowane w: 2020, Strona(/y) 860
Wydawca: Social Sciences Publishers

Research on Vietnamese Classical Texts and East Asian Sinographs (何华珍、阮俊强 主编《越南汉喃文献与东亚汉字整理研究》,)

Autorzy: Nguyen Tuan Cuong
Opublikowane w: 2019, ISBN 978-7-5201-5164-1
Wydawca: Zhongguo shehui kexue chubanshe

The world of Nôm stories/L’univers de truyen Nom/ Thế giới của truyện Nôm/, by Maurice Durand

Autorzy: Nguyen Thi Hiep, Philippe Papin
Opublikowane w: 2021, Strona(/y) 257
Wydawca: Ho Chi Minh City General Pub.

Primary Education in the Past: The Classic of Three Characters and Philological Education in Vietnam (Người xưa dạy trẻ: Tam tự kinh và giáo dục ngữ văn ở Việt Nam)

Autorzy: Nguyen Tuan Cuong, Nguyễn Thị Tú Mai
Opublikowane w: 2020
Wydawca: Social Sciences Publishers

« La chair des stèles » – Enquête sur les donateurs et les Épigones du Bouddha et des divinités, au Vietnam, des origines à la fin du XVIIe siècle

Autorzy: Papin Philippe
Opublikowane w: 2022, Strona(/y) 631, ISBN 978-2-251-45369-9
Wydawca: Les Belles Lettres

Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài, 1637-1700 (Nxb. Hà Nội, 2019) // The Dutch East India Company in Tonkin, 1637-1700

Autorzy: Hoàng Anh Tuấn
Opublikowane w: 2019
Wydawca: Hanoi Publishing House

"“Studies in Vietnamese epigraphy, 3"" : Văn bia Tạo lệ Viêt Nam và việc quản lí di tích thời trung đại (Vietnamese Sino-Nom Stele Inscriptions Zaoli and the management of historical relics from the XVIIe to the XIXth century)"

Autorzy: Vũ Thị Lan Anh
Opublikowane w: 2021, Strona(/y) 344
Wydawca: Hanoi National University pub.

Catalogue of Vietnamese Inscriptions, IX/ Catalogue des inscriptions du Vietnam, IX/ Thư mục thác bản văn bia Việt Nam, IX

Autorzy: Philippe Papin, Trinh Khac Manh, Nguyen Van Nguyen
Opublikowane w: 2020, Strona(/y) 844
Wydawca: Social Sciences Publishers

“Studies in Vietnamese epigraphy 1”: Vietnamese traditional markets through stele inscriptions/ Recherche épigraphiques sur les anciens marchés du Vietnam/ Chợ truyền thống Việt Nam qua văn bia

Autorzy: Trịnh Khắc Mạnh (chief editor)
Opublikowane w: 2021, Strona(/y) 624, ISBN 978-604-315-052-0
Wydawca: Vietnam National University Pub.

History of Chinese thought/ Histoire de la pensée chinoise/Lịch sử tư tưởng Trung Quốc, by Anne Cheng

Autorzy: Nguyen Thi Hiep
Opublikowane w: 2021, Strona(/y) 750
Wydawca: Omega Books

Anthropology confronts the problems of the modern world [l’Anthropologie face aux problèmes du monde moderne/ Nhân học đối diện với những vấn đề của thế giới hiện đại, by Lévi-Strauss

Autorzy: Nguyen Thi Hiep
Opublikowane w: 2020, Strona(/y) 158, ISBN 978-604-84-4688-8
Wydawca: Omega Books

Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội: Tuyển tập Tộc ước gia quy, Nguyễn Kim Sơn chủ biên // Documentations on Civilization of Thang Long – Hanoi: Collection of Family Rules and Conventions

Autorzy: Đỗ Thị Bích Tuyển
Opublikowane w: 2019, ISBN 978-604-55-4319-1
Wydawca: Hanoi Publishing House

“Studies in Vietnamese epigraphy 2” : Sino-Nom stele inscriptions in the Mạc period: documents and research/Les inscriptions de la dynastie des Mạc: textes et recherche/ Văn bia Hán Nôm thời Mạc: tư liệu và khảo cứu

Autorzy: Đinh Khắc Thuân
Opublikowane w: 2021, Strona(/y) 750, ISBN 978-604-324-391-8
Wydawca: Vietnam National University Pub.

Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919)

Autorzy: Thi Kieu Ly Pham
Opublikowane w: 2022, Strona(/y) 314, ISBN 978-2-84654-616-4
Wydawca: Les Indes Savantes

Catalogue of Vietnamese Inscriptions, XI/ Catalogue des inscriptions du Vietnam, XI/ Thư mục thác bản văn bia Việt Nam, XI

Autorzy: Philippe Papin, Trinh Khac Manh, Nguyen Van Nguyen
Opublikowane w: 2020, Strona(/y) 576
Wydawca: Social Sciences Publishers

“Studies in Vietnamese epigraphy, 4 : Stele inscriptions from Bắc Giang Province: Research and Translation selection (Văn bia Bắc Giang: Khảo cứu và tuyển dịch - Les inscriptions de la province de Bắc Giang : recherche et sélection de traduction)

Autorzy: Nguyễn Văn Phong
Opublikowane w: 2022, Strona(/y) 612
Wydawca: Hanoi National University pub.

Tuyển tập văn bia Thanh Hóa, tập 3, Văn bia thời Lê Trung hưng // Collection of Steles in Thanh Hoa Province, vol. 3, Steles under Revival Le Dynasty

Autorzy: Nguyễn Kim Măng
Opublikowane w: Numer record 2, 2020, ISBN 978-604-74-4760-2
Wydawca: Thanh Hoa Publishing House

Consolidating National Learning: A Review An Prospects of Sino-Nom Studies in the Early 21st Century (Quốc học vun bồi: Hồi cố và triển vọng nghiên cứu Hán Nôm đầu thế kỉ XXI)

Autorzy: Nguyen Tuan Cuong
Opublikowane w: 2020, ISBN 978-604-308-184-8
Wydawca: Social Sciences Publishers

Technique and pantheon of Vietnamese mediums/Technique et panthéon de médiums vietnamiens/ Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam, by Maurice Durand

Autorzy: Nguyen Thi Hiep
Opublikowane w: 2019, Strona(/y) 328, ISBN 978-604-58-9882-6
Wydawca: HCM City General Pub.

Tuyển tập tư liệu Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ-Đàng Ngoài, 1672-1697 // The Archives of the English East India Company in Tonkin, 1672-1697

Autorzy: Hoàng Anh Tuấn
Opublikowane w: 2019
Wydawca: Hanoi Publishing House

Les Fraternités

Autorzy: Philippe Papin
Opublikowane w: 2020, Strona(/y) 355, ISBN 9782253240792
Wydawca: Livre de Poche

Graphic abbreviation of Chinese characters in Vietnam: A case study of “dot and bend” in Sino-Nom texts

Autorzy: Bích-Tuyển Thị Đỗ
Opublikowane w: Journal of Chinese Writing Systems, Numer 4/3, 2020, Strona(/y) 245-251, ISSN 2513-8502
Wydawca: Sage publication
DOI: 10.1177/2513850220948256

SCENARIOS OF METEOROLOGICAL DROUGHT IN TIEN RIVER ESTUARY UNDER THE CLIMATE CHANGE CONTEXT USING THE PED INDEX

Autorzy: Hung Dao Ngoc, Luan Nguyen Thanh, Hang Vu Thi, Thuong Tran Van, Phuong Cu Thi, Dung Bui Thi Thanh, Khac Dang Vu
Opublikowane w: Journal of Science Natural Science, Numer 64/10, 2019, Strona(/y) 148-157, ISSN 2354-1059
Wydawca: HNUE JOURNAL OF SCIENCE
DOI: 10.18173/2354-1059.2019-0084

Đạo Tin Lành và kinh tế tôn giáo ở Đông Nam Á: bối cảnh lịch sử của một vấn đề mang tính thời sự khu vực

Autorzy: Bourdeaux Pascal
Opublikowane w: Tạp chí nghiên cứu tôn giáo, Numer 2(182), 2019, Strona(/y) 69-93, ISSN 1859-0403
Wydawca: VJOL

The Chinese script, Confucian script and Nôm script: some reflections on writing and politics in monarchical Vietnam

Autorzy: Nguyen Tuan Cuong, Bui Anh Chuong
Opublikowane w: Journal of Chinese writing systems (Online), Numer 6, 2020, Strona(/y) 149-160, ISSN 2513-8502
Wydawca: East China Normal University@

Land subsidence induced by underground coal mining at Quang Ninh, Vietnam: persistent scatterer interferometric synthetic aperture radar observation using Sentinel-1 data

Autorzy: Vu Khac Dang, Thanh Dong Nguyen, Ngoc Hung Dao, Thi Loi Duong, Xuan Vinh Dinh, Christiane Weber
Opublikowane w: International Journal of Remote Sensing, Numer 42/9, 2021, Strona(/y) 3563-3582, ISSN 0143-1161
Wydawca: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/01431161.2021.1875513

Cách thức thống kê, phân loại văn bia cung tiến và hình thức bầu Hậu (Statistical and typological approach of the steles of donation and election of Epigones)

Autorzy: Philippe Papin
Opublikowane w: Tạp chí Hán Nôm / Sino-Nom Review, Numer 6, 2022, Strona(/y) 12-20, ISSN 1022-8640
Wydawca: Sino-Nôm Institute

The Chinese script, Confucian script, and Nôm script: Some reflections on writing and politics in monarchical Vietnam

Autorzy: Tuấn-Cường Nguyễn, Anh-Chưởng Bùi
Opublikowane w: Journal of Chinese Writing Systems, Numer 4/3, 2020, Strona(/y) 146-160, ISSN 2513-8502
Wydawca: Journal of Chinese Writing Systems
DOI: 10.1177/2513850220952175

"Graphic abbreviation of Chinese characters in Vietnam: A case study of 'dot and bend"" in Sino-Nom texts"

Autorzy: Dô Thi Bich Tuyen
Opublikowane w: Journal of Chinese writing systems (Online), Numer 6, 2020, Strona(/y) 245-251, ISSN 2513-8502
Wydawca: East China Normal university

Application of a linear regression model in the study of PM10 distribution at urban districts of Hanoi city

Autorzy: Trang Doan Hoai, Khac Dang Vu, Anh Nguyen Khac, Hai Pham Thanh
Opublikowane w: Journal of Science Natural Science, Numer 65/3, 2020, Strona(/y) 146-157, ISSN 2354-1059
Wydawca: Hanoi National University of Education
DOI: 10.18173/2354-1059.2020-0018

Dự án Vietnamica với việc nghiên cứu bia Hậu Việt Nam (The Vietnamica program and research on the donation steles of Vietnam

Autorzy: Philippe Papin, Nguyễn Tuấn Cường
Opublikowane w: Tạp chí Hán Nôm / Sino-Nom Review, Numer 6, 2022, Strona(/y) 3-11, ISSN 1022-8640
Wydawca: Sino-Nôm Institute

Transcription Alignment of Historical Vietnamese Manuscripts without Human-Annotated Learning Samples

Autorzy: Anna Scius-Bertrand, Michael Jungo, Beat Wolf, Andreas Fischer, Marc Bui
Opublikowane w: Applied Sciences, Numer 11/11, 2021, Strona(/y) 4894, ISSN 2076-3417
Wydawca: MDPI
DOI: 10.3390/app11114894

Một số phương thức giải quyết tranh chấp chợ làng thời quân chủ: Khảo cứu từ tư liệu văn bia xây dựng chợ // Some Methods of Dispute Resolution in Village Markets in Monarchical Time: Research from Steles on Market Development

Autorzy: Đỗ Thị Bích Tuyển
Opublikowane w: Tạp chí Hán Nôm / Sino-Nom Review, Numer 6, 2019
Wydawca: Tạp chí Hán Nôm

从“跨越大陆的一杯茶”窥探 17—18 世纪“全球大众消费 // Global Trade and Global Consumption during the 17th – 18th Centuries

Autorzy: Hoàng Anh Tuấn
Opublikowane w: Historical Review, Numer 1, 2020, Strona(/y) 94-98
Wydawca: cnki

The Reconstruction and Translation of China’s Confucian Primers in Vietnam: A Case Study of the Pentasyllabic Poetry for Primary Education.

Autorzy: Nguyen Tuan Cuong
Opublikowane w: Reexamining the Sinosphere: Transmissions and Transformations in East Asia, 2020, Strona(/y) 113-146, ISBN 9781604979879
Wydawca: Cambia Press

Introduction

Autorzy: Philippe Papin
Opublikowane w: Văn bia và nghiên cứu lịch sử chính trị, kinh tế, tín ngưỡng thời Mạc (Épigraphie et recherches sur la politique, l’économie et la religion sous la dynastie des Mạc), 2021, Strona(/y) 11-36
Wydawca: khoa học xã hội, Hán-Nôm

Phật giáo Thanh Hóa thời Lý – Trần – Hồ (thế kỉ XI-XIV) // Member of Editorial Board, chapter 3: Buddhism in Thanh Hoa Province under Ly, Tran and Ho Dynasties (11th-– 14th century)

Autorzy: Nguyễn Kim Măng
Opublikowane w: Lịch sử Phật giáo Thanh Hóa // Buddhism History of Thanh Hoa Province, 2019, ISBN 978-604-74-4348-2
Wydawca: Thanh Hoa Publishing House

Topic Diffusion Prediction on Bibliographic Network: New Approach with Combination Between External and Intrinsic Factors

Autorzy: Quang Vu Bui, Thi Kim Thoa Ho, Marc Bui
Opublikowane w: Computational Collective Intelligence - 12th International Conference, ICCCI 2020, Da Nang, Vietnam, November 30 – December 3, 2020, Proceedings, Numer 12496, 2020, Strona(/y) 45-57, ISBN 978-3-030-63006-5
Wydawca: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-030-63007-2_4

Introduction

Autorzy: Philippe Papin
Opublikowane w: Chợ truyền thống Việt Nam qua tư liệu văn bia (Les marchés traditionnels du Vietnam à travers les sources épigraphiques), 2021, Strona(/y) 9-29
Wydawca: khoa học xã hội, Hán-Nôm

New Religions and State’s Response to Religious Diversification in Contemporary Vietnam, Tensions from the Reinvention of the Sacred, by Chung Van Hoang

Autorzy: Pascal Bourdeaux
Opublikowane w: Social Sciences and Missions, Numer 32/1-2, 2019, Strona(/y) 225-227, ISSN 1874-8937
Wydawca: Brill
DOI: 10.1163/18748945-03103009

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników