European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Priscian’s Ars grammatica in European Scriptoria. A Millennium of Latin and Greek Scholarship

Opis projektu

Nowe cyfrowe życie badań nad gramatyką klasyczną

Wśród wybitnych dzieł o wielkim znaczeniu dla europejskiego dziedzictwa Ars grammatica Pryscjana z Cezarei zajmuje szczególne miejsce. To ostatni antyczny podręcznik języka łacińskiego, w którym zachowały się liczne fragmenty utraconych tekstów napisanych starożytną greką. Praca ta była przedmiotem wielu europejskich badań językowych i przez wieki służyła zachodnim uczonym do nauki łaciny i greki. Dzięki technologii cyfrowej znów można analizować dzieło Pryscjana i to w sposób multidyscyplinarny. Finansowany przez UE projekt PAGES stwarza możliwość opracowania nowego krytycznego wydania Ars grammatica wraz z tłumaczeniami i systemową analizą. Uczestnicy projektu PAGES odtworzą rolę, jaką Pryscjan odegrał w językoznawstwie i badaniach nad greką. W tym celu przeprowadzone zostaną badania historyczne, filologiczne i paleogeograficzna, a także cyfrowe badanie w zakresie nauk humanistycznych oraz wieloaspektowa analiza manuskryptów. Wszystkie wyniki zostaną udostępnione na platformie cyfrowej.

Cel

Written at the beginning of the 6th century AD in the bilingual context of Constantinople, the Ars Prisciani, in 18 books, is the last and greatest Latin grammar handbook of Antiquity. Bringing together the inheritance of Latin and Greek grammatical traditions, it stands as a milestone in the history of linguistic speculation and is an important source of fragments of lost literary works. The deep impact of this text on European culture falls beyond its original scope. Conceived to teach Latin to Greek speakers, in the early Middle Ages (8th-10th centuries) and during the Renaissance (15th-16th centuries) the Ars turned out, due to its great amount of Greek passages, to stimulate the study of Greek by Western scholars.
The peculiar East-Western transmission of the Ars can now be exploited and thoroughly illustrated thanks to the progress of digital philology. PAGES aims both to supersede Hertz’s outdated and unreliable edition (1855-59) and, in a broader perspective, to reconstruct Priscian’s key role not only in the revival of Latin in 9th-century Europe but also in the practice of Greek script and language in Carolingian scriptoria, in the renaissance of Greek philological studies in the Humanistic Age, and in the history of linguistic education in Europe. The project tackles these challenges with a multidisciplinary approach, gathering experts in textual criticism, digital humanities, palaeography and multispectral imaging, history of linguistics, and medieval and humanistic scholarship.
PAGES will build an open source digital scholarly resource on the text, the tradition, and the reception of Priscian. The infrastructure will make available the results of the systematic census of medieval manuscripts and early printed editions, including the comprehensive inquiry about the Greek script and glosses in Priscian’s 8th-10th-centuries manuscripts as well as about the emendations and interpolations in 15th-16th-centuries manuscripts and printed editions.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Wkład UE netto
€ 2 486 375,00
Adres
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 486 375,00

Beneficjenci (1)