Skip to main content

Children of Prisoners, Interventions & Mitigations to Strengthen Mental Health

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie dzieci uwięzionych rodziców

Niewiele jest badań naukowych na temat wpływu społecznego i psychologicznego osadzenia rodziców w więzieniu na rozwój ich dzieci, chociaż istnieją dane wskazujące na poważne zaburzenia społeczne i edukacyjne w tej grupie młodych ludzi.

Zdrowie

Projekt COPING ("Children of prisoners, interventions and mitigations to strengthen mental health") miał na celu przebadanie zdrowia psychicznego i potrzeb dzieci więźniów oraz tego, jak radzą sobie z tą sytuacją, jak również zanalizowanie najbardziej obiecujących metod reagowania i interweniowania. Finansowane przez UE badanie przeprowadzono w Niemczech, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W centrum zainteresowania postawiono dziecko, przyjęto podejście psychologii pozytywnej i nakierowano prace i czynności w ramach projektu na przełożenie danych empirycznych na praktyczne podejście i działania. Na stronie projektu COPING zebrano dane od ponad 1500 dzieci i dorosłych z czterech krajów europejskich. W tych krajach występują istotne różnice pod względem tradycji społecznych i kulturowych, wskaźników uwięzienia i polityki karnej, jak również usług wsparcia dla dzieci więźniów. Prace w ramach projektu objęły analizę źródeł literaturowych, prowadzenie ankiet i wywiadów bezpośrednich oraz zmapowanie bieżących usług i działań na rzecz dzieci lub podopiecznych osób uwięzionych. Ta ostatnia kwestia została potem oceniona pod względem danych uzyskanych na temat potrzeb dzieci. Przeprowadzono ponadto konsultacje ze stronami zainteresowanymi z czterech krajów uczestniczących w projekcie i nie tylko, aby jeszcze lepiej ocenić potrzeby dzieci i zakres możliwości zastosowania wyników badania w praktyce. Te sesje były również użyteczne przy określaniu, czy prowadzone obecnie działania, dostarczane wsparcie i karne procedury sądowe są dostosowane do opisanych potrzeb. Na podstawie wszystkich zebranych danych zidentyfikowano zestaw zagadnień i bardziej szczegółowych kwestii, potwierdzając zapotrzebowanie na szersze rozpropagowanie wniosków praktycznych z badania. Opisano wiele przykładów dobrej praktyki stosowanej przez organizacje pozarządowe wspierające dzieci i rodziny osób odbywających karę więzienia. Odnośne wyniki zostały wykorzystane do opracowania zestawu zalecanych działań na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim. Dzięki analizie skutków pobytu w więzieniu dla najbliższych krewnych uwięzionego projekt COPING ukazał czytelny obraz wpływu tej sytuacji na dzieci i rodziny więźniów oraz metod radzenia sobie z nią. Wyniki projektu mają znaczące przełożenie na politykę władz i stosowane praktyki. Jeśli zostaną one przyjęte w kluczowych obszarach działania, może to znacząco złagodzić wpływ osadzenia rodziców w więzieniu na ich dzieci.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania