Skip to main content

IMPRoved food safety monitoring through Enhanced imaging nanoplaSmonicS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Monitorowanie żywności w czasie rzeczywistym

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, żywność jest monitorowana na różnych etapach, od produkcji po spożycie. Europejscy naukowcy pracują nad przenośnym i elastycznym urządzeniem, które przyspieszyłoby proces monitorowania.

Zmiana klimatu i środowisko

Przepisy UE dotyczące jakości żywności stają się coraz surowsze, by zagwarantować, że prowadzony jest monitoring pod kątem pozostałości pochodzenia zwierzęcego, związków chemicznych, patogenów lub toksyn. Aby przyczynić się do realizacji tego celu, w finansowanym przez UE projekcie "Improved food safety monitoring through enhanced imaging nanoplasmonics" (IMPRESS) opracowano przenośny czujnik. Jedną z głównych zalet systemu IMPRESSOR jest jego niski koszt, który umożliwia stosowanie go przez każdą firmę zajmującą się produkcją lub dystrybucją żywności. Ponadto, system ułatwia pomiar rozmaitych substancji skażających w pojedynczej próbce, w ciągu zaledwie 15 minut. Urządzenie składa się z biochipu jednorazowego użytku przystosowanego do wykrywania różnych parametrów związanych z jakością żywności, takich jak alergeny czy toksyny. Urządzenie to jest sprzężone z elektronicznym nanoplazmonowym systemem odczytu służącym do analizy i oceny wyników. W pierwszym okresie realizacji projektu, badacze skoncentrowali się na opracowaniu modelowych testów immunologicznych w celu wykrycia zawartości gentamycyny, kazeiny krowiej, orzechów ziemnych, orzechów laskowych, jaj i soi w produktach spożywczych. Opracowali także cele peptydowe dla każdego alergenu spożywczego i wprowadzili je jako sondy czujnikowe do przeznaczonych do spożycia biochipów. Wieloczłonowe biochipy i różne przeciwciała monoklonalne w połączeniu z prototypowym bioczujnikiem IMPRESSOR przechodzą kompleksowe testy z udziałem różnych matryc żywnościowych. Zespół pracuje nad optymalizacją fluidyki, innymi parametrami sprzętu i oprogramowania, by poprawić ogólne wyniki czujnika. Partnerzy projektu dysponujący uzupełniającą się specjalistyczną wiedzą w zakresie bioczujników, syntezy peptydów i kontroli bezpieczeństwa żywności połączyli siły, by osiągnąć cele badania. Przyjęcie systemu przez przemysł i publiczne organy regulacyjne przyspieszy proces monitorowania żywności, przy zachowaniu niskich kosztów, i poprawi ogólną jakość produktów spożywczych.

Słowa kluczowe

Jakość żywności, monitoring, urządzenie, biochip, alergen, toksyna, test immunologiczny, gentamycyna, kazeina krowia, peptyd

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania