Skip to main content

Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie równości płci w świecie nauki poprzez transformacje strukturalne

Metody zarządzania zasobami ludzkimi w instytutach badawczych stanowią istotną barierę dla równości płci w środowiskach naukowych. Zespół specjalistów z UE zajął się tym problemem, aby stworzyć lepsze warunki dla badaczek.

Społeczeństwo

Za cel projektu STAGES (Structural transformation to achieve gender equality in science) przyjęto opracowanie zmian strukturalnych i metod zarządzania z uwzględnieniem płci na wszystkich poziomach organizacyjnych. Aby ten cel osiągnąć, partnerzy konsorcjum wprowadzili w życie dostosowane do warunków lokalnych plany działania w instytutach badawczych i uniwersytetach w Danii, Niderlandach, Niemczech, Rumunii i we Włoszech. Skoncentrowano się na tworzeniu przyjaznego dla kobiet środowiska pracy, promowaniu prowadzenia badań z uwzględnieniem płci i wspomaganiu kierowniczej roli kobiet w badaniach naukowych. W pracach projektu wykorzystano nowe możliwości promowane w ramach wprowadzonej w 2011 r. przez Komisję Europejską strategii zmian strukturalnych, która stanowiła punkt zwrotny w rozwiązywaniu problemu nierówności płci w środowiskach naukowych. Ramy planów działania objęły dalszy rozwój koncepcji instytucjonalnej równości płci i promowanie zmian w kulturze organizacyjnej oraz zachowaniach formalnych i nieformalnych. W praktyce zajęto się między innymi wymianą wiedzy i doświadczeń z podmiotami współpracującymi oraz zapewnianiem pomocy, w tym pomocy technicznej, we wdrażaniu i ocenie planów działania. W ramach projektu wprowadzono kursy w zakresie równości płci dla liderów i wymogi parytetu płci w zarządach, jak również zorganizowano Dzień Badaczek. Wszystkie zaangażowane organizacje przyjęły plan długofalowy, który zapewni kontynuowanie działań zainicjowanych w toku projektu STAGES. Niektóre działania są już stosowane w codziennych praktykach, a inne posłużą do ulepszania aktualnych planów w zakresie promowania równości płci i różnorodności. Partnerzy zajęli się lepszym poznaniem dynamiki prac nad zmianami strukturalnymi poprzez analizy, monitorowanie i oceny procesów stosowanych w poszczególnych organizacjach. Umożliwiło to opracowanie zestawu wytycznych wspomagających transformacje strukturalne w instytutach badawczych. Wytyczne obejmują siedem głównych obszarów: monitorowanie równości płci i zbieranie danych na jej temat, angażowanie kierownictwa, formułowanie polityki i instytucjonalizację, nawiązywanie kontaktów i zapewnienie kobietom możliwości podejmowania działań, integrację problematyki płci w badaniach i edukacji oraz komunikowanie i widoczność. Inicjatywy nawiązywania kontaktów, upowszechniania wyników i komunikacji z obywatelami umożliwiły pokazanie prac projektu, wymianę informacji z pokrewnymi tematycznie projektami finansowanymi przez UE i promowanie opracowanych wytycznych. Z innych działań należy wymienić biuletyn projektu oraz dwie konferencje: na półmetku prac i końcową. Główne wyniki projektu są dostępne na stronie internetowej STAGES. Wysiłki uczestników projektu i organizacji współpracujących pozwolą rozwijać i wprowadzać zmiany strukturalne korzystne dla równości płci w europejskich instytutach badań naukowych. Powinno to przełożyć się na zwiększanie udziału kobiet w badaniach i wspomaganie rozwoju ich karier na wszystkich poziomach organizacyjnych, a docelowo również podnosić jakość badań europejskich.

Słowa kluczowe

Transformacje strukturalne, instytuty badawcze, równość płci, nauka, badaczki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania