Skip to main content

Improving Protein Homeostasis to Extend Health- and Lifespan

Article Category

Article available in the folowing languages:

Homeostaza białek a długowieczność

Właściwa regulacja homeostazy białek w komórkach jest niezbędna dla zachowania zdrowia całego organizmu. W ramach finansowanego przez UE projektu wykazano, że poprawa proteostazy w retikulum endoplazmatycznym (ER) sprzyja odporności komórek na stres oraz może mieć dodatni wpływ na długość życia i zdrowie.

Badania podstawowe
Zdrowie

Homeostaza białek wynika z procesów w komórce regulujących ich syntezę, zwijanie i degradację, aby utrzymać prawidłowy proteom komórkowy. Utrata zdolności do zachowania homeostazy ma poważne konsekwencje dla długości życia organizmu, może powodować starzenie się komórek oraz choroby wieku podeszłego, w tym choroby serca, cukrzycę i neurodegenerację. Pewne procesy i układy w obrębie ER sprawiają, że tylko prawidłowo zwinięte białka są uwalniane z tej struktury. W odpowiedzi na warunki stresowe, gdy niezwinięte białka gromadzą się w świetle ER, ER inicjuje szereg szlaków transdukcji sygnału odpowiedzi na niezwinięte białka. Szlaki te odgrywają bardzo ważną rolę w odzyskiwaniu homeostazy ER. W ramach finansowanego przez UE projektu ER LONGEVITY (Improving protein homeostasis to extend health- and lifespan) naukowcy odkryli nowy szlak długowieczności w organizmie modelowym Caenorhabditis elegans, potwierdzając hipotezę, zgodnie z którą proteostaza w ER przyczynia się do odporności na stres. W szlaku tym uczestniczą endogenne metabolity aminocukrowe, poprawiające homeostazę białek i wydłużające życie nicienia. Ten szlak, nazwany szlakiem heksozoaminy, jest kontrolowany przez enzym GFAT-1. Naukowcy zidentyfikowali mutacje uzyskania funkcji genu GFAT-1 u C. elegans, skutkujące podniesieniem poziomu jednego z produktów tego szlaku w komórce: aminocukru UDP-GlcNAc. Tym samym szlak heksozoaminy i UDP-GlcNAc są mediatorami odporności na stres proteotosyczny i długowieczności. Aktywacja GFAT-1 wydłuża życie nicienia poprzez poprawę proteostazy w ER. Przyszłe prace będą dotyczyć zależności między poziomem UDP-GlcNAc a poprawą kontroli jakości białek również u ssaków. Naświetlenie nowych mechanizmów koordynacji homeostazy białek może przyczynić się do zwalczania chorób wieku podeszłego u człowieka i zwiększenia długowieczności. Wyniki projektu opublikowano na łamach czasopism naukowych.

Słowa kluczowe

Homeostaza białek, długość życia, retikulum endoplazmatyczne, odporność na stres, ER LONGEVITY

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania