Skip to main content

High-intensity focused ultrasound intracardiac ablation with real-time monitoring using shear-wave imaging

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczniejsze leczenie zaburzeń rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca stanowią częstą przyczynę zgonu i niepełnosprawności na całym świecie. Oczekuje się, że ich występowanie wzrośnie wraz ze starzeniem się populacji. Skuteczne leczenie wymaga precyzyjnego określenia położenia zmiany w obrębie serca.

Zdrowie

Zaburzenia rytmu serca leczy się, często skutecznie, poprzez ablację cewnikiem o częstotliwości radiowej (RF). Jednakże metoda ta wymaga bezpośredniego kontaktu z wsierdziem, co ogranicza głębokość, na którą można leczyć uszkodzenia tkanki. Ponadto nie istnieje tryb obrazowania do monitorowania leczenia w czasie rzeczywistym i do dokładnej oceny zmiany patologicznej. Celem finansowanego przez UE projektu HIFUSWI-INTRACARDIAC (High-intensity focused ultrasound intracardiac ablation with real-time monitoring using shear-wave imaging) było skonstruowanie bazującego na ultradźwiękach systemu wewnątrzsercowego do ablacji z obrazowaniem w czasie rzeczywistym. W tym celu zespół połączył obrazowanie skoncentrowaną wiązką ultradźwięków o dużej intensywności z elastografią fali poprzecznej (SWI). Pozwoliło to na monitorowanie zakresu i temperatury ablacji w czasie rzeczywistym w próbkach serca ex vivo. Celem było uzyskanie możliwości dokładnego wskazania regionu do ablacji zgodnie z mapą temperatury i ścisłego monitorowania ilości energii przesyłanej do tkanki. Naukowcy wygenerowali fale poprzeczne z użyciem przetwornika wewnątrzsercowego na głębokości do 15 mm. Zwalidowali i zoptymalizowali system na modelu zwierzęcym poprzez monitorowanie wzrostu oraz temperatury zmian w obrębie serca. Zmierzyli również zmienność sztywności serca w czasie cyklu pracy oraz po ablacji RF. Co istotne, konsorcjum udowodniło możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym ablacji RF przy wykorzystaniu SWI. Reasumując, system HIFUSWI-INTRACARDIAC umożliwia prowadzenie ablacji tkanki serca w jakimkolwiek położeniu i na dowolnej głębokości mięśnia sercowego z jednoczesną oceną zakresu zmiany i jej temperatury. Oczekuje się, że pozwoli to skrócić zabieg, zmniejszy związane z nim zagrożenie i dostarczy nowych metod oceny powodzenia ablacji.

Słowa kluczowe

Zaburzenia rytmu serca, zmiany w obrębie serca, ablacja, HIFUSWI-INTRACARDIAC, elastografia fali poprzecznej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania