Skip to main content

The Economics of Access to Justice

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe informacje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz sądowego rozstrzygania sporów

Wyważenie skutecznego rozwiązywania sporów prawnych oraz prawa do taniego i łatwego dostępu do usług prawnych może być trudne. W ramach unijnej inicjatywy zbadano dostęp do wymiaru sprawiedliwości (A2J) i sądowe rozstrzyganie sporów oraz ich znaczenie prawne, społeczno-ekonomiczne i polityczne.

Technologie przemysłowe

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości i sądowe rozstrzyganie sporów są uważane za kluczowe czynniki w rozwiązywaniu sporów. Wyważenie tych dwóch dziedzin może pomóc w ograniczeniu szeregu negatywnych konsekwencji związanych z wymiarem sprawiedliwości. Należą do nich konflikty społeczne i pogorszenie sytuacji ekonomicznej. W tym kontekście, uczestnicy projektu ECO4A2J (The economics of access to justice), finansowanego ze środków UE, opracowali pierwszą kompleksową teorię prawno-ekonomiczną dotyczącą dostępu do wymiaru sprawiedliwości i sądowego rozstrzygania sporów, aby ocenić zalety różnych polityk. Aby zbadać powiązane struktury istotne dla obu tych kwestii, partnerzy projektu analizowali kwestie dostępu do wymiaru sprawiedliwości na modelach prawnych i ekonomicznych oraz zharmonizowali praktyki z zakresu badań prawnych, teorii gier oraz analizy skutków polityki. Zespół porównał różne polityki oraz ich wpływ na obie badane kwestie. Analizowano skuteczność różnych polityk, np. dotyczących pomocy prawnej, a w oparciu o wyniki tych analiz sformułowało wyczerpującą teorię prawno-ekonomiczną. Aby sprawdzić jej poprawność, przeprowadzono analizę empiryczną dotyczącą polityki w zakresie pomocy prawnej w Europie. Uczestnicy projektu zajmowali się gromadzeniem danych w celu oceny wymagań prawnych oraz barier dotyczących rozwiązywania sporów w odniesieniu do ogółu społeczeństwa, imigrantów oraz więźniów. Interdyscyplinarne podejście zastosowane w projekcie ECO4A2J połączyło w sobie prawo, nauki społeczno-ekonomiczne oraz ekonomikę. Dzięki temu udało się pogłębić wiedzę na temat rozwiązywania sporów oraz wyjaśnić zależności między sporami prawnymi a ich rozwiązywaniem.

Słowa kluczowe

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, sądowe rozstrzyganie sporów, spory prawne, rozwiązywanie sporów, ekonomika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania