Skip to main content

Science and Technology Advancing Governance of Good Environmental Status

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza polityka wypływająca z badań morskich

W ramach realizowanego niedawno projektu zajmowano się pomocą w przełożeniu wyników badań morskich UE na rozwiązania polityczne. Zespół podsumował wyniki istniejących badań, zaproponował skuteczne sposoby wykorzystania tych danych i stworzył różne narzędzia oprogramowania.

Zmiana klimatu i środowisko

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (MSFD) jest jednym z filarów unijnej polityki środowiskowej, mającej na celu zachowanie i oczyszczenie europejskich środowisk morskich do 2020 roku. Niemniej jednak, choć UE wspierała znaczną liczbę odnośnych badań, niewiele uzyskanej wiedzy skutecznie przekazano decydentom badawczym i innym interesariuszom. Komisja Europejska wezwała do rewizji istniejących podejść w celu opracowania długoterminowej płaszczyzny kontaktu nauki z polityką (SPI) dla wspomożenia wdrożenia MSFD. To właśnie było celem finansowanego ze środków UE projektu STAGES (Science and technology advancing governance of good environmental status), reprezentowanego przez ośmioosobowe konsorcjum. W ciągu dwóch lat realizacji projektu, począwszy od września 2012 roku, konsorcjum zajmowało się trzema celami. Pierwszy z nich dotyczył identyfikacji i syntezy odnośnych badań EU w zakresie MSFD oraz zwiększenia dostępności tych informacji. W projekcie zaplanowano także wspomożenie wdrożenia MSFD poprzez identyfikację potrzeb przyszłych badań i sformułowanie zaleceń dotyczących platformy polityki naukowej. Efektem prac było kilka zasobów i narzędzi zapewniających dostęp do wiedzy dotyczącej MSFD. Ponadto zespół zilustrował metody poprawy aspektów strukturalnych wykorzystania istniejącej wiedzy, w tym do realizacji celów w zakresie polityki i podejmowania decyzji. Prace zaowocowały dwoma innowacyjnymi narzędziami oprogramowania. Komponent MSFD repozytorium Marine Knowledge Gate stanowi najlepszy dostępny przegląd badań dotyczących MSFD. Po drugie, zespół stworzył narzędzie do tworzenia klastrów i wizualizacji, umożliwiające użytkownikom wyszukiwanie poszczególnych projektów lub badań. W projekcie stworzono również przegląd statystyczny badań UE w zakresie MSFD, wraz z zaleceniami odnośnie procesu wykorzystania badań. Po przeanalizowaniu i syntezie badań, projekt STAGES stworzył raporty State of the Art, odzwierciedlające pięć tematów MSFD. Raporty miały za zadanie podsumowanie aktualnych badań. Konsorcjum opracowało aplikację internetową, umożliwiającą dalsze aktualizacje po zakończeniu realizacji projektu. W porozumieniu z ekspertami, badacze zidentyfikowali luki w wiedzy i potrzebę dalszych badań dotyczących monitorowania programów, wpływu i analizy społeczno-ekonomicznej. Zespół opracował także propozycję skutecznej, długoterminowej platformy SPI, w tym kluczowych elementów i propozycji wspierających MSFD. Platformę i inne wyniki projektu rozpowszechniano wśród interesariuszy. Projekt STAGES wspomagał współpracę między badaniami morskimi UE a niezbędną polityką.

Słowa kluczowe

Badania morskie, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej, polityka środowiskowa, styk nauki i polityki, dobry stan środowiska, programy monitorowania, analiza społeczno-ekonomiczna, program środków, deskryptory dobrego stanu środowiska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania