Skip to main content

Trade between Spain and the Habsburg Monarchy (1725-1815): Merchant Networks in the Mediterranean and the Atlantic

Article Category

Article available in the folowing languages:

Osiemnastowieczne sieci kupieckie

Wpływ handlu dwustronnego na rozwój gospodarczy jest wyraźnie widoczny, gdy przyjrzymy się, w jaki sposób międzynarodowe i międzyimperialne sieci kupieckie łączyły różne przestrzenie i systemy ekonomiczne.

Zmiana klimatu i środowisko

Europejskie terytoria śródlądowe oraz ich związki z handlem dalekomorskim są ostatnio przedmiotem intensywnych badań. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o integrację kontynentalnych regionów europejskich z globalną wymianą handlową, czego przykładem jest Monarchia Habsburska i jej handel z Hiszpanią w XVIII w. W ramach finansowanego ze środków UE projektu MERCHANT NETWORKS (Trade between Spain and the Habsburg Monarchy (1725-1815): Merchant networks in the Mediterranean and the Atlantic) badano znaczenie sieci handlu morskiego dla Monarchii Habsburskiej. Naukowcy analizowali, w jaki sposób związki między różnymi grupami kupieckimi, wpływ związków rodzinnych oraz zależności z instytucjami państwowymi mogą wyjaśniać rozwój działalności handlowej i powiązania transregionalne. Badania skupiały się na kupcach pośredniczących w handlu hiszpańsko-habsburskim w czterech miastach portowych: Kadyksie, Barcelonie, Livorno i Trieście. Analiza objęła okres od podpisania Traktatu Wiedeńskiego z 1725 do zakończenia wojen napoleońskich. Zgromadzono dane metodologiczne, biogeograficzne, gospodarcze i fiskalne pochodzące z różnych źródeł oraz przeanalizowano cztery główne zagadnienia. Dotyczyły one międzyimperialnych i międzynarodowych sieci kupieckich, a także zależności między kupcami, instytucjami państwowymi i gospodarką wewnętrzną. Dalsze informacje oraz odnośniki do opublikowanych badań można znaleźć na stronie internetowej projektu. Omawiane ustalenia przyczynią się do rozwoju badań nad handlem kupieckim.

Słowa kluczowe

Handel dwustronny, rozwój gospodarczy, sieci kupieckie, Monarchia Habsburska, handel morski, Morze Śródziemne, hiszpańska część Atlantyku, XVIII wiek

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania