Skip to main content

Depth Sensing Systems for People Safety

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczeństwo dzięki wizji

Osiągnięcie naukowców europejskich pozwoli komputerom widzieć. Badacze stworzyli algorytmy łączące dane wizualne z dwóch kanałów, dzięki którym maszyny będą w stanie wykrywać obecność ludzi dla potrzeb bezpieczeństwa.

Gospodarka cyfrowa

W niektórych zastosowaniach można znacznie zwiększyć bezpieczeństwo ludzi, dając maszynom elementarną zdolność widzenia i wykrywania ludzi i ruchu. Dotychczasowe rozwiązania tego typu dawały jednak niepewne i niejednoznaczne wyniki, co wynika po części ze złożoności analizy danych wizualnych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu D-SENS (Depth sensing systems for people safety) zastosowano zupełnie nowe podejście do tego zagadnienia. 11 członków konsorcjum zajęło się stworzeniem technik widzenia maszynowego dla potrzeb bezpieczeństwa poprzez połączenie dwuwymiarowych danych o barwach z trójwymiarowymi danymi o głębokości. Reprezentowanie informacji wizualnych z użyciem dwóch kanałów różnego rodzaju pozwala wyeliminować niejednoznaczność. Wśród innych celów projektu znalazło się zebranie odpowiedniego zespołu badaczy i komercyjne zastosowanie wyników. W opracowanych rozwiązaniach wykorzystano algorytmy wykrywania i śledzenia osób w miejscach publicznych, między innymi w placówkach handlowych i na drogach. Nowe systemy sprawdziły się też przy wykrywaniu pozostawionych przedmiotów i włamań. Stworzone rozwiązania łączą wysokiej jakości dane dotyczące natężenia światła i głębokości z nowoczesnymi algorytmami wizyjnymi. Ostatecznie stworzono niezawodny, wizualny system bezpieczeństwa. System zawdzięcza dokładność niezawodnym reprezentacjom geometrii danej sceny, które pozostają niezmienione niezależnie od zmian natężenia i koloru światła. Udało się uzyskać maszynowe rozpoznawanie kilka kluczowych pojęć przydatnych w zastosowaniach praktycznych, w tym ludzi, pozostawionych przedmiotów, włamywaczy, modeli sceny, wzorców ruchu i aktywności. Możliwości prototypowego systemu pomyślnie zademonstrowano w pięciu przypadkach użycia z zakresu budynków inteligentnych, wspomagania życia i ochrony. Badacze stworzyli też i zweryfikowali wspólną platformę umożliwiającą dzielenie funkcji między poszczególne prototypy. Podczas sesji demonstracyjnych zidentyfikowano mocne i słabe strony poszczególnych wersji, torując drogę dla przyszłych zastosowań komercyjnych. Wyniki projektu D-SENS pozwoliły opracować nowe metody wizualnego wykrywania i śledzenia ludzi przez maszyny. Stworzone rozwiązania powinny zwiększyć bezpieczeństwo, jednocześnie stwarzając nowe okazje komercyjne dla przedsiębiorstw europejskich.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, algorytmy, dane wizualne, wykrywanie głębokości, śledzenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania