Skip to main content

Biorefinery Training Platform:
Bacterial Factories for Sustainable Chemical and Drug Production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Edukacja w zakresie procesów biorafineryjnych

W ramach unijnego programu studiów doktoranckich 14 młodych naukowców uzyskało szczegółową wiedzę z zakresu produkcji chemikaliów i leków na bazie produktów pochodzenia biologicznego. Dzięki temu posiadają oni teraz wystarczające umiejętności, aby przekonać Europę – i resztę świata – do przejścia na procesy biorafineryjne nowej generacji.

Technologie przemysłowe

Rafinerie ropy naftowej, nazywane również rafineriami naftowymi, oczyszczają surową ropę naftową i przetwarzają ją na surowce niezbędne do produkcji paliw, chemikaliów i innych produktów, takich jak benzyna, olej napędowy czy oleje smarujące. Biorafinerie, podobnie jak tradycyjne rafinerie naftowe, również wytwarzają chemikalia i paliwa, jednak tu podstawowym surowcem jest biomasa. Społeczeństwo coraz częściej domaga się przejścia z procesów bazujących na ropie naftowej na technologie biorafinacji. Jednakże wiąże się to z koniecznością opracowania nowych rozwiązań naukowych, technologicznych i przemysłowych. W ramach unijnej inicjatywy BACTORY (Biorefinery training platform: Bacterial factories for sustainable chemical and drug production) opracowano program studiów doktoranckich, który umożliwi młodym naukowcom zdobycie ważnych z punktu widzenia nauki i przemysłu umiejętności niezbędnych do stworzenia w Europie biorafinerii nowej generacji. Ten 3-letni interdyscyplinarny program stanowił połączenie badań z różnych dziedzin z odpowiadającymi im działaniami przemysłowymi oraz planami produkcji. Pierwsza grupa doktorantów BACTORY rozpoczęła naukę 1 maja 2013 r. Doktoranci prowadzili działania naukowe w trzech obszarach: odkrywanie nowych mechanizmów biosyntezy; projektowanie bakteryjnych fabryk komórkowych z wykorzystaniem technik inżynierii metabolicznej; opracowywanie efektywnych scenariuszy produkcji. Łącznie rozpoczęto sześć projektów badawczych w zakresie odkrywania mechanizmów, trzy w zakresie inżynierii metabolicznej i pięć dotyczących produkcji. Poszczególne projekty naukowe były realizowane przy współpracy z partnerami przemysłowymi, dzięki czemu były ściśle powiązane z potrzebami poszczególnych sektorów. Program studiów obejmował również udział w szkoleniach poszerzających umiejętności naukowe oraz wiedzę doktorantów na temat możliwości biznesowych. Dzięki studiom doktoranckim młodzi naukowcy mieli okazję współpracować z różnymi partnerami przemysłowymi – od niewielkich start-upów po ogromne zakłady chemiczne. Dokładne poznanie kwestii związanych z perspektywami i oczekiwaniami sektora przemysłowego pozwoliły zbliżyć do siebie środowisko akademickie i przedstawicieli przemysłu. Z 14 doktorantów uczestniczących w programie BACTORY wszyscy z sukcesem obronili swoje prace dyplomowe. Po zakończeniu 3-letnich studiów młodzi badacze mają wszelkie atuty, aby stać się wiodącymi naukowcami, technologami i przedsiębiorcami i przyczynić się do powstania zakładów biorafineryjnych nowej generacji w Europie lub dowolnym innym miejscu na świecie.

Słowa kluczowe

Biorafineria, studia doktoranckie, rafineria ropy naftowej, BACTORY, produkcja leków i chemikaliów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania