Skip to main content

Care Package for Treatment and Control of Visceral Leishmaniasis in East Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Działania w kierunku bardziej skutecznego leczenia leiszmaniozy

Naukowcy z Afryki i Europy połączyli siły w celu opracowania nowych sposobów leczenia choroby pasożytniczej – leiszmaniozy.

Badania podstawowe
Zdrowie

Leiszmanioza trzewna (VL) to choroba endemiczna w Afryce. Nieleczona, prowadzi do śmierci. Współzakażenie LV i HIV wiąże się z jeszcze większym ryzykiem śmierci pacjenta. Obecne monoterapie wiążą się z wieloma trudnościami: są toksyczne, kosztowne i długotrwałe i mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia lekooporności. Celem finansowanego ze środków UE projektu AFRICOLEISH (Care package for treatment and control of visceral leishmaniasis in east Africa) było opracowanie i dostarczenie bezpiecznych i opłacalnych terapii dla pacjentów z VL. Zespół rozwiązał również problem współzakażenia VL-HIV poprzez opracowanie skutecznych metod leczenia i interwencji profilaktycznych, które zapobiegają nawrotowi VL. Zespół poddał ocenie dwa leki doustne w ramach przygotowania do przyszłych badań dotyczących kombinacji leków dla dzieci. Wyniki pokazały, że miltefozyna pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem w kombinacji z innymi lekami, a w przypadku dzieci lepszy wynik oraz dobry profil bezpieczeństwa wykazała metoda allometryczna. Skuteczność kombinacji miltefozyny z paromomycyną zostanie oceniona w dalszych badaniach. U pacjentów z VL-HIV wyniki badań wtórnych dotyczących pentamidyny wykazują, że profilaktyczne podawanie pentamidyny związane z leczeniem przeciwretrowirusowym zapobiega nawrotowi u pacjentów zakażonych jednocześnie VL i HIV. Ponadto u pacjentów zakażonych wirusem HIV należy wystarczająco wcześnie wykryć i zacząć leczenie VL zanim wystąpi poważny niedobór odporności. Wyniki innego badania VL-HIV i dodatkowe dane z obserwacyjnego badania kohortowego mogą wpłynąć na politykę na poziomie światowym i krajowym. Przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i WHO w regionie wyniki przyczyniają się do zmiany polityki dla pacjentów z VL-HIV w zakresie dostosowanej do pacjenta terapii skojarzonej obejmującej podanie AmBisome® i miltefozyny. Procedury uwzględniają także profilaktyczne podawanie pentamidyny po zakończeniu terapii w celu zmniejszenia częstości występowania nawrotów. Naukowcy uczestniczący w projekcie AFRICOLEISH będą kontynuować rozpowszechnianie wyników. Oczekuje się, że takie działanie wpłynie na decyzje decydentów politycznych w zakresie zmiany wytycznych dotyczących leczenia VL-HIV. Doświadczenia zdobyte w Afryce Wschodniej przyczynią się do lepszego zrozumienia sposobów kontroli i zarządzania VL, które mogą mieć zastosowanie także w innych obszarach.

Słowa kluczowe

Leiszmanioza, VL, Afryka, AFRICOLEISH, VL-HIV

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania