Skip to main content

Targeted Modulation of Immune-System Responses in Cell Therapies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modulowanie układu odpornościowego

Nieprawidłowe odpowiedzi immunologiczne są związane z progresją nowotworową i odrzutami przeszczepów. Finansowani przez UE badacze pracowali nad celowanym modulowaniem układu immunologicznego, aby poprawić rokowania pacjentów.

Zdrowie

Progresja nowotworowa występuje dzięki zahamowaniu przeciwguzowych odpowiedzi immunologicznych i unikaniu ich przez guz. Natomiast odrzut przeszczepu jest wynikiem odpowiedzi immunologicznej przeciw przeszczepianemu narządowi. Skuteczność terapii komórkowej jest ograniczona przez niemożność przewidzenia zachowania przeszczepionych komórek immunologicznych, jako że mogą one zmienić swój stan z immunotolerancyjnego w immunoaktywny. Pod egidą projektu MODICELL (Targeted modulation of immune-system responses in cell therapies) naukowcy postanowili znaleźć sposób niezawodnego wzmocnienia odpowiedzi lub tolerancji układu immunologicznego według zapotrzebowania. Podczas pierwszych dwóch lat projektu naukowcy stworzyli strategie generowania silnie działających komórek dendrytycznych do szczepionek przeciwguzowych i indukowania immunotolerancji in vitro. W pełni zautomatyzowany proces analizy sekwencjonowania RNA jest teraz łatwo dostępny i może być użyty w innych projektach. Partnerzy projektu przebudowali również stworzone przez siebie modele Reaktywnej Animacji w formie animacji tak, aby umożliwić wizualizację i symulację zarazem, oraz stworzyli interfejs użytkownika do określania różnych scenariuszy i komórek. Trwają eksperymenty i badacze zbierają wysokoprzepustowe dane do analizy bioinformatycznej. Jak dotąd ustalono warunki doświadczalne oraz metody kombinatorycznego nadawania tolerancji, które umożliwiają stworzenie fenotypu skutecznej regulacji. Poznano również lepiej rolę hipoksji w regulacji immunologicznej. Sekwencjonowanie nowej generacji receptora limfocytów T (TCR) u 12 pacjentów cierpiących na glejaka pokazało różnice we wzorcach TCR. Różnice te były powiązane z większą przeżywalnością i lepszą odpowiedzią na przeciwnowotworową terapię immunologiczną (CIT). Jest to kluczowe odkrycie, jako że sekwencjonowanie TCR może pomóc w uzyskaniu skutecznych przeciwguzowych odpowiedzi immunologicznych za pomocą komórek dendrytycznych CIT. Uczestnicy projektu MODICELL będą kontynuować prace nad określaniem różnic w regulacji komórek dendrytycznych i limfocytów T u osób zdrowych i chorych na nowotwory, aby zoptymalizować szczepionki przeciwguzowe. Poprzez stworzenie bazy danych MySQL naukowcy mają nadzieję wygenerować modele do badania wpływu CIT na zaszczepionych pacjentów. W razie powodzenia wyniki projektu mogą polepszyć rokowania pacjentów z nowotworem i po przeszczepie, poprzez stworzenie skutecznych terapii komórkowych. Zebrana wiedza może również pomóc w leczeniu innych chorób immunologicznych.

Słowa kluczowe

Układ odpornościowy, nowotwór złośliwy, przeszczep, guz, sekwencjonowanie RNA, limfocyty T

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022