Skip to main content

Autodigestion in Hemorrhagic Shock and Acute Heart Failure: a Cell-to-System Approach to Pathophysiology and Therapy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czynniki molekularne wywołujące wstrząs krwotoczny

Wstrząs krwotoczny (HS) i ogólnoustrojowy stan zapalny skutkujące niewydolnością wielonarządową są głównymi przyczynami zgonów na całym świecie. Europejscy naukowcy zbadali odpowiedzialne za wstrząs czynniki molekularne, wykorzystując innowacyjne ramy hipotezy samotrawienia.

Badania podstawowe
Zdrowie

Stosowane obecnie w obliczu HS postępowanie terapeutyczne obejmuje przywrócenie perfuzji tkanek i utrzymanie ciśnienia krwi na stabilnym poziomie poprzez podawanie płynów dożylnych. Jednak metoda ta często nie zapobiega niewydolności narządów, co prowadzi do wysokiej śmiertelności pacjentów. Celem finansowanego z funduszy unijnych projektu CELSYS SHOCK (Autodigestion in haemorrhagic shock and acute heart failure: a cell-to-system approach to pathophysiology and therapy) było wskazanie przyczyny niestabilności hemodynamicznej, a w szczególności wywołanej wstrząsem niewydolności serca, oraz zaproponowanie nowej strategii terapeutycznej. Prace badawcze oparto na założeniach hipotezy samotrawienia, która stanowi próbę wyjaśnienia podstawowych mechanizmów powstawania obrażeń w przebiegu wstrząsu. Zespół skoncentrował się na wpływie procesu samotrawienia na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz powstawanie uszkodzeń serca i naczyń krwionośnych. Samotrawienie jest proteolizą o podłożu patologicznym wywołaną przez enzymy trawienne wydostające się poza światło jelita cienkiego wskutek niedokrwienia jelit. W wyniku wspomaganej terapeutycznie perfuzji bakterie i enzymy trzustkowe wyciekają z wnętrza jelita i przemieszczają się do jego ściany. Podczas reanimacji (polegającej u pacjentów z krwotokiem na podawaniu płynów dożylnych i transfuzji krwi) wspomniane patogeny i proteazy mogą rozprzestrzenić się w obrębie całego organizmu. Tego rodzaju aktywność proteolityczna w narządach innych niż jelito cienkie prowadzi do degradacji krążących w organizmie białek i receptorów transbłonowych, upośledzając funkcje fizjologiczne. Naukowcy uczestniczący w inicjatywie CELSYS SHOCK dostarczyli nowych danych dotyczących mechanizmów upośledzenia czynności serca i patologicznej proteolizy w przebiegu wstrząsu krwotocznego, wykorzystując w tym celu powszechnie uznany szczurzy model urazu i wstrząsu. Najważniejsze odkrycie dokonane przez zespół projektowy związane było z dojelitowym podaniem inhibitora proteaz – kwasu traneksamowego (TXA). Doświadczające wstrząsu szczury leczone TXA dojelitowo odzyskiwały pierwotne poziomy fizjologiczne receptorów adrenergicznych w układzie sercowo-naczyniowym. Równocześnie aktywność proteaz serynowych i metaloproteinaz w obrębie serca została obniżona do prawidłowego poziomu. Wyniki inicjatywy CELSYS SHOCK stanowią propozycję nowatorskiego podejścia terapeutycznego, które może zostać wdrożone do nowej generacji procedur reanimacji pacjentów z HS. Stanowi ono połączenie stosowania płynów dożylnych oraz efektywnego i bezpiecznego dojelitowego podawania inhibitorów proteaz.

Słowa kluczowe

Wstrząs krwotoczny, niewydolność wielonarządowa, CELSYS SHOCK, enzym trawienny, inhibitor proteaz

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania