Skip to main content

Integrating Object Recognition and ActiOn for action sentence production and comprehension in a developmental humanoid Robot

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie sposobu uczenia się przez dzieci przyczynia się do rozwoju robotyki

Zależność między zdolnościami dzieci a językiem może zostać wykorzystana do budowy lepszych robotów. Nowe badanie przyniosło ostatnio ważne informacje z tej dziedziny.

Technologie przemysłowe

W ostatnich latach dziedziny językoznawstwa i robotyki znacznie się do siebie zbliżyły. Mogą one skorzystać na badaniu różnych aspektów zależności między językiem i zdolnościami dzieci. W ramach projektu ORATOR (Integrating object recognition and action for action sentence production and comprehension in a developmental humanoid robot), finansowanego ze środków UE, badano, w jaki sposób procesy językowe są powiązane z kontrolą motoryczną u dzieci. Dokładniej mówiąc, zespół przyjrzał się błędom skali popełnianym przez dzieci próbujące wykonać niewykonalne działania na miniaturowych przedmiotach. W jednym z dwóch przeprowadzonych badań zespół starał się ustalić, czy próby wykonania niewykonalnych zadań przez dzieci odpowiadają ich postrzeganiu działań wykonalnych i niewykonalnych. Okazało się, że dzieci, które nie popełniały żadnych błędów skali, potrafiły łatwo odróżniać działania wykonalne od niewykonalnych. W ramach drugiego badania analizowano naturę błędów skali oraz ich powiązanie z rozwojem języka. Uczeni przyglądali się, czy dzieci posiadające większy zasób słownictwa popełniają więcej błędów skali niż dzieci o ograniczonym słownictwie. Co ciekawie, ustalono między innymi, że dzieci dopiero uczące się mówić popełniają więcej błędów skali. Oba badania dostarczyły ważnych informacji na temat zależności między zdolnościami językowymi a popełnianiem błędów skali. Pokazują one, że percepcja, działania i język rozwijają się równolegle i wpływają na siebie wzajemnie. Pomogło to uczonym zrozumieć zależność między strukturami językowymi i motorycznymi, a wiedzę tę można by wykorzystać do poprawy rozumienia języka przez roboty. Pozwoliłaby ona także robotom lepiej rozumieć nazwy przedmiotów oraz przypominać sobie cechy wizualne i możliwe interakcje skojarzone z przedmiotem. Potencjalnie możliwe będzie też zbudowanie robotów potrafiących nazywać przedmioty w oparciu o ich cechy wizualne lub o interakcje z tymi przedmiotami. W dalszej perspektywie może powstać system robotyczny, który będzie rozumiał i produkował nazwy przedmiotów. Roboty takie będą w stanie wykonać działanie skojarzone z przedmiotem pod wpływem bodźca wizualnego lub dźwiękowego, a także znaleźć odpowiedni przedmiot dla wybranego działania. Omawiane badanie z pewnością przyczyni się do rozwoju robotów humanoidalnych, które będą bardzo przydatne w różnych sektorach, począwszy od przemysłu przez biznes po medycynę i bezpieczeństwo.

Słowa kluczowe

Język, robotyka, ORATOR, błędy skali, kontrola motoryczna, robot humanoidalny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania