Skip to main content

Curating the Ephemeral: Practices of Engagement and Display in Contemporary Art

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne sposoby połączenia aspektu materialnego i niematerialnego sztuki

Naukowcy przyjrzeli się różnorodnym podejściom kuratorskim w znaczących międzynarodowych instytucjach sztuki oraz poza nimi na terenie Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Społeczeństwo

Ostatnio, utrzymuje się tendencja tworzenia dzieł zaangażowanych społecznie. Finansowany z funduszy unijnych projekt CTE (Curating the ephemeral: Practices of engagement and display in contemporary art), polegał na przebadaniu tych tendencji. W ramach projektu analizowano powrót do praktyk tanecznych i sztuk performatywnych w murach muzeów oraz warunki wystawiania takich dzieł, ich odbiór oraz zasady archiwizacji. Prace polegały na stałych procesach czytania i pisania, w których eksplorowano kontekst pojęciowy artykułów o sztuce ulotnej w materiałach badawczych opublikowanych, archiwalnych oraz internetowych. Oprócz koncentracji na estetyce, filozofii, polityce kulturalnej oraz teorii kulturowej, badania objęły teorię opieki kuratorskiej oraz współczesnej sztuki. Obok innych obszarów, uwzględniono również poszukiwania filozoficzne i kulturoznawcze dotyczące ducha i duszy, oraz ich związek z polityką kulturalną i sztuką. Tak powstało 10 rozdziałów prac, sporządzonych przez odrębnych autorów. W ramach projektu CTE, udało się dostać do ważnych archiwów, wystaw, przemówień oraz zdarzeń performatywnych, które pomogły określić obszary do zbadania. W opracowanie inicjatyw kuratorskich zaangażowali się kluczowi międzynarodowi artyści i kuratorzy. Dzięki wiedzy uzyskanej na podstawie doświadczenia i zajmowanej pozycji, przeanalizowano konkretne zagadnienia. W ich puli znalazły się praktyki muzealne oraz sztuka niematerialna, związek pomiędzy kuratorstwem zorientowanym na obiekty lub wydarzenia, czasowe zmiany pokazów performatywnych oraz przedstawienia wizualnego, gospodarka materiałem i emocjami w sztuce. W wyniku współpracy, w drugim roku powstał jeden projekt kuratorski a w ostatnim roku badań zrealizowano trzy projekty kuratorskie z udziałem instytucji międzynarodowych. Każdy doprowadził do wyrazistych innowacji w odniesieniu do pytań o praktykę kuratorską oraz jej związek ze sztuką niematerialną oraz zaangażowaniem publiczności. Nastąpiła znaczna wymiana wiedzy oraz odbyło się wiele wydarzeń popularyzatorskich wokół prowadzonych badań w kilku krajach na świecie. Wydarzenia zaangażowały szerokie rzesze publiczności europejskiej i międzynarodowej.

Słowa kluczowe

Podejścia kuratorskie, instytucje sztuki, CTE, sztuka współczesna, muzea, sztuka ulotna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania