Skip to main content

NETwork for GREEN growth Indicators

Article Category

Article available in the folowing languages:

Repozytorium internetowe do lepszego pomiaru ekologicznego wzrostu

Dążąc do przekształcenia Europy w gospodarkę ekologiczną, zainteresowane strony stworzyły różne wskaźniki do pomiaru postępów w tym zakresie. W ramach unijnej inicjatywy przebadane zostały narzędzia do oceny ekologicznego wzrostu i zrównoważonego rozwoju w celu ułatwienia tego przejścia.

Zmiana klimatu i środowisko

Setki wskaźników gospodarki ekologicznej nie są w wystarczającym stopniu wykorzystywane lub rozwinięte. Aby poprawić pomiary, konieczne jest pełniejsze zrozumienie wskaźników i sposobu ich stosowania i definiowania. Celem finansowanego przez UE projektu NETGREEN (Network for green growth indicators) było zapewnienie wsparcia w zakresie prawidłowego wykorzystywania wskaźników gospodarki ekologicznej i identyfikacji tych najbardziej odpowiednich dla konkretnych potrzeb użytkowników. Aby zrealizować te założenia, projekt promował zrównoważony dialog na temat wzrostu ekologicznego i ekologicznej gospodarki wśród różnych stron zainteresowanych. Prace rozpoczęto od utworzenia mapy toczących się inicjatyw i wskaźników w celu pomiaru zrównoważonego rozwoju i stopnia przekształcenia w gospodarkę ekologiczną. Następnie dokonano oceny wskaźników, czego efektem był raport na temat sposobu budowy gospodarki ekologicznej, różnic w perspektywach i czynników odpowiedzialnych za te różnice. W 2015 r. uruchomiono ogólnie dostępną, internetową bazę danych z wyszukiwarką zawierającą wskaźniki dla organów ustawodawczych i podejmujących decyzje na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym. Baza danych, stanowiąca główny wynik projektu, wspiera właściwe podmioty zainteresowane szukające odpowiednich wskaźników do rozwiązania kwestii z zakresu polityki. Takie narzędzie internetowe ułatwia im identyfikowanie i lepsze rozumienie optymalnych wskaźników mierzących postęp na drodze transformacji do gospodarki ekologicznej. Narzędzie opiera się o zasady polityki gospodarki ekologicznej i obejmuje pięć filarów ekologicznej gospodarki: zrównoważenie środowiskowe; sprawiedliwość społeczna; jakość życia; ekonomiczne zrównoważenie i elastyczność; skuteczne zarządzanie. W celu łatwiejszego użycia wszystkie wskaźniki zostały sklasyfikowane jako tematy, z którymi powiązane zostały słowa kluczowe. Partnerzy projektu sporządzili szereg analiz politycznych prezentujących wykorzystanie wskaźników. Analizy zostały zaprezentowane podczas czterech specjalnych warsztatów obejmujących takie zagadnienia, jak efektywne gospodarowanie zasobami, ekoinnowacje, główne wskaźniki postępu czy cele zrównoważonego rozwoju. Projekt NETGREEN ułatwił kluczowym aktorom dostęp i wykorzystanie wskaźników zrównoważonego rozwoju i ekologicznej gospodarki. Będą oni w stanie pogłębić wiedzę na temat zależności między rozwojem gospodarczym a poprawą sytuacji społeczeństwa i stanu środowiska.

Słowa kluczowe

Gospodarka ekologiczna, zrównoważony rozwój, NETGREEN, wskaźniki ekologicznego wzrostu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017