Skip to main content

Integrated framework for a cost-effective and ease of Repair, Renovation and Re-use of machine tools within modern factory

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowana platforma do łatwego i opłacalnego naprawiania, regenerowania i ponownego użytkowania obrabiarek w nowoczesnych fabrykach

Zespół badaczy europejskich zajął się stworzeniem zintegrowanej platformy obejmującej cały cykl eksploatacji obrabiarek, od zaprojektowania po wycofanie z użycia. Nowe rozwiązanie wspomaga podejmowanie właściwych decyzji, przewidywanie przestojów oraz minimalizowanie czasu i kosztu napraw. Zwiększenie żywotności maszyn oznacza większe korzyści z inwestycji, a dzięki platformie EASE-R3 można to w prosty sposób osiągnąć.

Technologie przemysłowe

Obecnie stosowane procedury konserwacji maszyn przemysłowych sprawdzają się pod względem określania ilości i wydajnego planowania niezbędnych prac serwisowych. Takie procesy nie uwzględniają jednak efektywności z punktu widzenia całego cyklu życia. Prace finansowanego ze środków UE projektu EASE-R3 (Integrated framework for a cost-effective and ease of repair, renovation and re-use of machine tools within modern factory) skoncentrowano na wybraniu najlepszej strategii serwisowej (obejmującej również wycofanie z eksploatacji) z zastosowaniem zasad oceny w całym cyklu życia (LCA) i minimalizowania kosztów w całym cyklu życia (LCC). Badane są różne technologie wspomagania czynności serwisowych, wykorzystujące między innymi rzeczywistość poszerzoną, rzeczywistość wirtualną i monitorowanie stanu. Dostępne są już platformy ułatwiające podejmowanie optymalnych decyzji o wycofaniu z eksploatacji, regeneracji, naprawie lub ponownym użyciu. Konsorcjum złożone z 14 podmiotów zamierza dodatkowo sformułować rekomendacje dotyczące technologii konserwacji optymalnie wspomagających konkretne podejścia serwisowe w określonych sytuacjach. Realizacja trzyletniego projektu zakończy się w czerwcu 2016 r. Członkowie zespołu opracowali metodologie wspomagające integrowanie kosztów i ocen w całym cyklu życia od strony niezawodności i modelowania konserwacji. Stworzono prototypowy system wspomagania decyzji dotyczących napraw (RDSS), natomiast mniej zaawansowane są jeszcze prace nad innymi elementami, między innymi nad systemem wspomagania decyzji dotyczących wycofania z eksploatacji (DDSS). W pierwszej fazie projektu zebrano dane dla potrzeb testowania i weryfikacji proponowanych metodologii. Przeprowadzone zostały symulacje monitorowania na podstawie stanu i przygotowano prototyp wykorzystujący metody rzeczywistości rozszerzonej w zastosowaniach przemysłowych. Do 16. miesiąca prac przygotowano strategię wprowadzenia na rynek, zrealizowano inne działania upowszechniające i przygotowano drukowane materiały informacyjne. Jedną z metod upowszechniania wyników projektu EASE-R3 jest zaangażowanie w prace normalizacyjne, toteż stosowne wyniki badań zastosowano w obszarze normalizacji. Wysiłki projektu EASE-R3 pozwolą stworzyć metodę określania optymalnych z punktu widzenia celów długoterminowych strategii i polityk serwisowania i regenerowania maszyn przemysłowych. Wyniki powinny przełożyć się lepsze serwisowanie i mniejsze ryzyko błędnych decyzji.

Słowa kluczowe

Fabryka, konserwacja fabryki, konserwacja, decyzje naprawcze, cykl życia, niezawodność i łatwość konserwacji, rzeczywistość wirtualna, regeneracja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania