Skip to main content

Construction and modes of expression of differences in collective action of Afro-Americans and Latinos in a California barrio. Two case studies: One East Palo Alto and San Francis of Assisi

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa definicja ubóstwa

Lepsze zrozumienie typów ubóstwa i wywołujących je czynników w różnych grupach mniejszościowych może zwiększyć skuteczność udzielanej pomocy socjalnej.

Społeczeństwo

W ostatnich dekadach w Stanach Zjednoczonych doszło do pogłębienia się nierówności ekonomicznych i społecznych, które zostały dodatkowo podsycone przez ostatni kryzys gospodarczy. Jednym ze sposobów na walkę z tymi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi jest upodmiotowienie mniejszości, umożliwiając im udział w sferze publicznej i aktywując politycznie, aby ich przedstawiciele mogli wpływać na zmiany. W odpowiedzi na te pogłębiające się nierówności, powstał finansowany ze środków UE projekt GENIDMOV (Konstrukcja i sposoby wyrażania różnic w działaniach kolektywnych Afroamerykanów i Latynosów w dzielnicach Kalifornii. Dwa studia przypadków: East Palo Alto i Święty Franciszek z Asyżu), w ramach którego badany jest udział w życiu politycznym przedstawicieli mniejszości. W ramach projektu przeprowadzono wywiady z kobietami, Afroamerykanami, Latynosami i imigrantami mieszkającymi w San Francisco, aby zidentyfikować ich związki i udział w życiu politycznym, biorąc pod uwagę płeć, klasę, rasę i pochodzenie etniczne. Marginalizowane społeczności czy mniejszości zazwyczaj nie są zainteresowane udziałem w życiu politycznym i głosowaniem, nawet pomimo tego, ze większość posiada preferencje polityczne i może brać aktywny udział w polityce – chyba że są nielegalnymi imigrantami. W tym kontekście zespół projektu poczynił trzy kluczowe ustalenia, które mogą pomóc w zwiększaniu zaangażowania w życie polityczne. Po pierwsze ubóstwo niekoniecznie musi być stanem permanentnym, ale raczej jedną z dwóch sytuacji: ubóstwem dziedzicznym lub ubóstwem, które jest „problemem przejściowym”. Ubóstwo w przypadku większości respondentów, którzy poprawiają swoją sytuację ekonomiczną jest dziedziczne, natomiast osoby, których sytuacja ulega pogorszeniu, w większości zostali zepchnięci w ubóstwo, które nie jest typową sytuacją, biorąc pod uwagę ich pochodzenie społeczne czy rodzinę. Po drugie zespół ustalił, że codzienna walka o przetrwanie sprzyja indywidualistycznym zachowaniom i wiąże się z poszukiwaniem kozła ofiarnego („czarni” w przypadku imigrantów latynoskich, „Muzułmanie” w przypadku naturalizowanych Azjatów itp.). Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszym z nich jest „awersja do najniższego stanu społecznego”, która zwiększa się w miarę zmniejszania się dochodów i zbliżania się niebezpieczeństwa spadku do najniższej klasy społecznej. LPo trzecie, w ramach projektu GENIDMOV ustalono, że konkurencja o wsparcie socjalne i codzienna walka o przetrwanie nie sprzyjają zawiązywaniu się solidarności zbiorowej i powstawaniu świadomości grupowej w oparciu o płeć, pochodzenie etniczne czy inne czynniki. Znaczące różnice pomiędzy ludźmi z tej samej grupy, które istniały zanim stali się biedni, również nie sprzyjają tworzeniu się solidarności zbiorowej. Wyniki badań zostały rozpowszechnione wśród interesariuszy z Europy i Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem wydarzeń akademickich, konferencji, artykułów prasowych i czasopism. Utworzono również partnerstwo badawcze, w ramach którego omawiane są ostatnie wyniki badań dotyczących ubóstwa. Wyniki te z pewnością zostaną uwzględnione w dyskusjach na temat łagodzenia skutków ubóstwa.

Słowa kluczowe

Ubóstwo, nierówności społeczne, mniejszości, GENIDMOV, działania zbiorowe, udział w życiu politycznym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania