Skip to main content

International Coordination for implementation of innovative and efficient urban mobility solutions

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejszy transport miejski z perspektywy globalnej

Wykorzystanie najlepszych na świecie zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie transportu miejskiego i promowanie wymiany wiedzy w tym zakresie powinny doprowadzić do poprawy jakości życia obywateli Europy.

Transport i mobilność

Zrównoważony transport miejski ma kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu życia w europejskich miastach i obszarach metropolitarnych kontynentu. W ramach finansowanego przez UE projektu VIAJEO PLUS (International coordination for implementation of innovative and efficient urban mobility solutions) prowadzono badania nad najlepszymi i najbardziej ekologicznymi rozwiązaniami zwiększającymi mobilność w miastach, jakie przyjęto na świecie. Uczestnicy projektu wymieniali się wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie poprzez warsztaty, wizytacje i ustalenia, tworząc wirtualną książkę rozwiązań dla ułatwienia ich wdrażania. Ważnym elementem inicjatywy było wzajemne przekazywanie wiedzy, w ramach którego Azja, Europa, Ameryka Łacińska i kraje partnerskie UE regionu Morza Śródziemnego mogą odnieść korzyści z najlepszych praktyk i praktycznych rozwiązań każdej ze stron. Działania te skupiały się na obecnie stosowanych nowoczesnych rozwiązaniach, wdrażanych politykach oraz najnowszych pracach badawczo-rozwojowych, pomagając przemysłowi europejskiemu w podnoszeniu konkurencyjności na rynku światowym. W tym kontekście zaplanowano również przyszłą współpracę z miastami na całym świecie. W celu wsparcia zrównoważonego transportu miejskiego zespół projektu bada pięć kluczowych obszarów: zarządzanie innowacyjną, zintegrowaną siecią, wdrażanie czystych pojazdów, innowacyjny transport publiczny, zrównoważona logistyka miejska i wspieranie infrastruktury. W ramach projektu utworzono pięć grup ekspertów. Opisano też 28 najlepszych rozwiązań z 20 miast na całym świecie w wirtualnej książce. Opublikowano broszurę pt. "TOP 10 Urban Mobility Solutions", która została pobrana ponad 1000 razy ze strony internetowej. Oprócz opublikowania wirtualnej książki, zespół projektu VIAJEO PLUS zorganizował kilka wydarzeń w celu wsparcia realizacji swych celów na całym świecie. Zorganizowano cztery tygodnie mobilności miejskiej w Chinach, Ameryce Łacińskiej, Singapurze i Szwecji, obejmujące warsztaty, spotkania i wizytacje techniczne. Uruchomiono również dwa fora na ten temat w Turcji i Maroku, które przyciągnęły uczestników wysokiego szczebla z Algierii, Egiptu, Jordanii, Libanu, Palestyny i krajów goszczących. Powstało też kilka planów wdrożenia wybranych rozwiązań i zalecenia dotyczące tematów badawczych w zakresie przyszłego zrównoważonego transportu, które były realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Korzyści z projektu obejmują lepszy transfer innowacyjnych rozwiązań transportowych na całym świecie, pogłębiony globalny dialog między specjalistami i prawodawcami w tej dziedzinie oraz wkład w rozwój polityki UE. W dalszej perspektywie wydajny i bardziej zrównoważony transport miejski przyniesie liczne korzyści obywatelom Europy, od płynnego dojazdu do pracy po zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne.

Słowa kluczowe

Transport miejski, miasta, mobilność w miastach, zrównoważone i innowacyjne rozwiązania, czyste pojazdy, transport publiczny, zintegrowane zarządzanie siecią, logistyka na terenach miejskich

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania