Skip to main content

The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ukryty potencjał trzeciego sektora

Organizacje non-profit i wolontariusze dostarczają Europie niezwykle potrzebnego wsparcia społeczno-ekonomicznego. Nowe spojrzenie na wspomniany sektor pomogło sprecyzować jego rolę i wskazać mu drogę rozwoju.

Społeczeństwo

Obserwowane w dzisiejszych czasach osłabienie gospodarek na całym świecie wpłynęło negatywnie na społeczeństwo i jego dobrobyt pod wieloma różnymi względami. W obliczu presji społecznej i ekonomicznej zarówno sektor publiczny, jak i prywatny nie zawsze jest w stanie zaspokajać potrzeby społeczeństwa. Zyskaliśmy jednak możliwość zajrzenia w głąb trzeciego sektora – tj. sektora gospodarczego obejmującego organizacje wolontariackie, pozarządowe i non-profit – który stanowi wyjątkowe „źródło odnowy”, dostarczając zarówno wsparcia społecznego, jak i gospodarczego. W ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu THIRD SECTOR IMPACT (The contribution of the third sector to Europe’s socio-economic development) podjęto wyzwanie określenia oraz oceny wpływu i zasięgu trzeciego sektora. Celem inicjatywy było wsparcie naukowców, decydentów politycznych i obywateli w działaniach na rzecz bardziej skutecznego ożywiania rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej kolejności zespół przyjrzał się możliwościom nakreślenia wspólnej definicji i jednolitej interpretacji zakresu trzeciego sektora w Europie. Podjęto wysiłki zmierzające do określenia jego wielkości i elementów składowych oraz oceny wpływu społeczno-gospodarczego. Kolejnym ważnym celem projektu było zidentyfikowanie barier, które opóźniają rozwój sektora, oraz wskazanie najlepszego sposobu ich zniesienia. Aż 30 badaczy z 10 europejskich uniwersytetów zaangażowało się w realizację założeń projektu, korzystając ze wsparcia ponad 100 interesariuszy z różnych części Europy. Jednym z najważniejszych odkryć zespołu był fakt, iż grupa zaangażowanych w działalność trzeciego sektora obywateli Europy (zarówno pracowników etatowych, jak i wolontariuszy) odpowiada szacunkowo 28,3 miliona pracowników zatrudnionych na pełny etat, co stanowi niemal 13% ogółu siły roboczej. Wyniki badań ujawniły również korzystny wpływ społeczno-gospodarczy trzeciego sektora, między innymi na poziom zatrudnienia, aczkolwiek brak danych na temat tego sektora w wielu przypadkach utrudnia uzyskanie konkretnych danych liczbowych. Do przeszkód stojących na drodze rozwoju trzeciego sektora zaliczono niezorganizowany wolontariat, nadmierną biurokratyzację, ograniczone źródła finansowania oraz brak infrastruktury i przestrzeni publicznej. Znormalizowane procedury, takie jak przeznaczony dla organizacji pozarządowych podręcznik wydany przez ONZ oraz przygotowana przez Międzynarodową Organizację Pracy instrukcja dotycząca pomiaru pracy wykonanej przez wolontariuszy, mogą pomóc uporządkować działalność sektora. Trzeci sektor odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekonomicznych Europy, w szczególności w dobie kryzysu gospodarczego. Zrozumienie istniejących luk w wiedzy na temat wspomnianego sektora i jego potencjału w zakresie rozwiązywania problemów może pomóc rządom państw europejskich zwiększyć spójność społeczną i wesprzeć rozwój gospodarczy.

Słowa kluczowe

Trzeci sektor, organizacje non-profit, THIRD SECTOR IMPACT, rozwój społeczno-gospodarczy, wolontariat

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania