Skip to main content

Improving Dyslexic Children's Reading Abilities: the Role of Action Video Games and Hypermedia Texts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uwaga wzrokowa a dysleksja

Unijny zespół naukowców przyjrzał się dysleksji u dzieci w Australii. Badania wykazały potencjalną rolę gier wideo w leczeniu tej dysfunkcji.

Społeczeństwo
Zdrowie

Dysleksja wiąże się z zaburzeniami czytania i jest sklasyfikowana jako trudność w uczeniu się. Osoby dotknięte tą dysfunkcją widzą litery w pomieszanej kolejności i często mają kłopoty z rymami i innymi aspektami fonologii. Zespół biorący udział w unijnym projekcie LCLD (Improving dyslexic children’s reading abilities: The role of action video games and hypermedia texts) szukał sposobów poprawy umiejętności czytania dzieci dyslektycznych. Zespół zbadał rolę uwagi wzrokowej i analizował, czy jej rozwój poprzez gry wideo może wiązać się ze zwiększoną szybkością i dokładnością czytania. Zespół LCLD przeanalizował także wpływ ruchów ciała na rozumienie języka akcji. Przez pierwsze 18 miesięcy naukowcy przebywali na delegacji na Wydziale Edukacji i Pracy Socjalnej Uniwersytetu w Sydney. W tym okresie nawiązano współpracę z uniwersyteckim Wydziałem Lingwistyki, Szkołą Psychologii i Centrum Badań nad Komputerowym Wspomaganiem Edukacji i Percepcji. Centrum przyczyniło się również do szkolenia naukowców. Następnie rozpoczęto etap selekcji uczniów, na których przeprowadzono badania z wykorzystaniem bodźców. Zespół wybrał również formę testów wstępnych oraz testów po ewaluacji. Rekrutację dzieci z dysleksją prowadziło Australijskie Stowarzyszenie Dysleksji i szkoły publiczne. Podczas fazy eksperymentalnej badacze nawiązali współpracę z naukowcami z Argentyny, którzy przeprowadzili szkolenia i pomogli stworzyć nowe testy. W drugim roku zespół zacieśnił współpracę z europejskimi naukowcami. Wyniki badań potwierdziły, że szkolenie obejmujące gry akcji przyczyniło się do poprawy umiejętności czytania u dzieci mówiących po angielsku. Taka poprawa nie wymagała bezpośredniej ingerencji w dekodowanie fonologiczne, ortograficzne lub dekodowanie grafemów i fonemów. Zespół odkrył również, że ćwiczenie ciała poprzez gry Wii przyczyniło się do poprawy zrozumienia narracji z czasownikami akcji. Rozumienie innych rodzajów narracji nie poprawiło się. Projekt LCLD stanowi podstawę dla programów wczesnej interwencji o niskich zasobach, które mogłyby zmniejszyć częstość występowania dysleksji. Rezultaty projektu pozwalają także na tworzenie środowisk adaptacyjnego uczenia się dla dzieci dyslektycznych, dzięki połączeniu nowych i tradycyjnych technik.

Słowa kluczowe

Uwaga wzrokowa, dysleksja, gry akcji wideo, czytanie, LCLD, dzieci dyslektyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania