Skip to main content

The Impact of Breastfeeding on Children’s Cognitive and Non-cognitive Development: One Step Closer to Addressing the Notion of Causality

Article Category

Article available in the folowing languages:

Karmienie piersią a rozwój poznawczy

Unijny zespół naukowców zbadał związek przyczynowy między karmieniem piersią a zapobieganiem deficytom poznawczym w dzieciństwie. Dzieci, które były karmione piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia nie wykazują nadpobudliwości w wieku 3 i 9 lat.

Społeczeństwo
Zdrowie

Występujące w dzieciństwie zaburzenia poznawcze i behawioralne są przyczyną upośledzenia umiejętności społecznych w późniejszym okresie życia, jednak dzięki wczesnym działaniom profilaktycznym można ich uniknąć. Najważniejszym z nich jest karmienie piersią, szczególnie podczas pierwszych sześciu miesięcy życia dziecka. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu INNODEVELOPMENT (The impact of breastfeeding on children’s cognitive and non-cognitive development: One step closer to addressing the notion of causality) zbadali związek przyczynowy między karmieniem piersią a zapobieganiem deficytom poznawczym w dzieciństwie. Do analizy wykorzystano dane zgromadzone podczas badania kohortowego „Growing up in Ireland”. Zespół przestudiował również czynniki wpływające na decyzję matki o karmieniu piersią oraz wpływ innych działań rodziców na rozwój poznawczy i pozapoznawczy dzieci. Podczas drugiego etapu projektu przeanalizowano wyniki badania „Quebec Longitudinal Study of Child Development” oraz podobnego badania przeprowadzonego we Francji (EDEN). Zebrane informacje dotyczyły kobiet mieszkających w Kanadzie i Francji. Badając związek przyczynowy, zespół skupił się na kwestiach związanych z rozumowaniem niewerbalnym i słownictwem czynnym. Rozważono dwa rodzaje zachowań eksternalizacyjnych występujących w późnym dzieciństwie i we wczesnej fazie dorastania: nadpobudliwość i zaburzenia zachowania. Oba te zaburzenia porównano pod kątem karmienia piersią. Wyniki uzyskane w przypadku dzieci w wieku od 3 do 5 lat nie wskazują na istnienie istotnych statystycznie różnic pomiędzy dziećmi karmionymi i niekarmionymi piersią. Jedynym wyjątkiem są dzieci, które przez minimum 6 miesięcy były karmione wyłącznie piersią – dzieci te w wieku 3 lat wykazują niższą, w ocenie matek, nadpobudliwość. Tendencja ta jednak nie występuje u dzieci w wieku 5 lat. Niższa nadpobudliwość i mniejsze zaburzenia zachowania są widoczne kolejny raz u 9-latków, ale w przypadku 13-latków tendencja ta znowu zanika. Z reguły większą nadpobudliwością cechują się chłopcy. Analiza wskazuje, że niemowlęta posiadające dobre umiejętności komunikacyjne już w wieku 12 miesięcy, w wieku 18 miesięcy posiadają też dobre kompetencje społeczne. Te same dzieci poprawiają swoje umiejętności komunikacyjne jeszcze przez 24 miesiącem życia. Matczyne ciepło samo w sobie nie jest czynnikiem decydującym, jednak uważa się, że niemowlęta o mocno rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych wzbudzają więcej ciepłych uczuć, co z kolei korzystnie wpływa na rozwój kompetencji społecznych. Przeprowadzone badania pomogły zidentyfikować czynniki wpływające na rozwój poznawczy i występowanie deficytów u niemowląt, co przyczyni się do opracowania w przyszłości skutecznych działań profilaktycznych.

Słowa kluczowe

Karmienie piersią, rozwój poznawczy, dzieciństwo, nadpobudliwość, INNODEVELOPMENT, zaburzenia zachowania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania