Skip to main content

Development of novel biomimetic engineered dental implants for periodontal ligament regeneration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Implanty dentystyczne tworzone metodami bioinżynieryjnymi

Metalowe implanty dentystyczne nie dostarczają odpowiedniego środowiska dla oddziaływań komórkowych, które umożliwiałyby przewidywalną regenerację kości wokół implantu. W ramach badania europejskiego analizowano innowacyjną koncepcję w implantologii stomatologicznej, bazującą na inżynierii tkankowej.

Zdrowie

Integracja implantu dentystycznego wymaga odpowiedniego połączenia z kością łuku zębowego, sprzyjającego osteointegracji. W jej przebiegu dochodzi do przyłączenia się macierzy międzykomórkowej (ECM) do powierzchni implantu. Zadaniem finansowanego przez UE projektu BEDIMPLANTS (Development of novel biomimetic engineered dental implants for periodontal ligament regeneration) było opracowanie biomimetycznych implantów inżynieryjnych, które samoistnie promowałyby regenerację więzadeł przyzębnych. Przeszczepienie natywnej przyzębnej ECM (kolagen, kwas hialuronowy) oraz komórkowych molekuł sygnałowych na powierzchnię implantu tytanowego stanowi obiecujące podejście. Powstałoby w ten sposób środowisko do integracji i proliferacji pierwszorzędowych fibroblastów dziąseł i komórek macierzystych miazgi zębowej. Przeszczep biomimetycznej ECM na powierzchnię implantów tytanowych stanowiłby odpowiedni ośrodek do przewidywalnej regeneracji tkanki kości i więzadeł przyzębnych. Uczestnicy projektu opracowali implanty, których powierzchnię stanowił przeszczep bioaktywnej, samoskładającej się monowarstwy leków indukujących wzrost kości i biomimetycznej ECM zawierającej komórkowe molekuły sygnałowe polisacharydy. Taka modyfikacja powierzchni stanowi właściwe środowisko do integracji, różnicowania i proliferacji komórek macierzystych w strukturze trójwymiarowej. Co istotne, proponowany projekt nie wymaga zastosowania szkodliwych rozpuszczalników lub chemikaliów. Prace w ramach tego projektu mają przełożenie również na inne terapie regeneracyjne korzystające z implantów metalowych, np. płytek stosowanych w obrębie twarzoczaszki, śrub zespalających i protez stawu biodrowego.

Słowa kluczowe

Implanty dentystyczne, integracja implantu, macierz międzykomórkowa, BEDIMPLANTS, komórki macierzyste miazgi zębowej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania