CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

An Adaptive Trust-based e-assesment System for Learning

Polski PL

System e-ocen wyeliminuje ściąganie w toku e-kształcenia

W przypadku wirtualnych środowisk edukacyjnych udostępnianie lekcji on-line jest kwestią nieskomplikowaną, czego nie można powiedzieć o zabezpieczeniach przed oszustwami. Projekt TeSLA przedstawia e-ocenę, która podniesie poziom zaufania między studentami, nauczycielami i instytucjami.

SPOŁECZEŃSTWO

© Foxy burrow, Shutterstock

Choć uczenie się przez internet jest rozwiązaniem dla osób, które (ze względu na odległość, dostęp lub niepełnosprawność) nie są w stanie skorzystać z kształcenia w określonej lokalizacji, wiele instytucji pozostaje sceptycznych wobec tego procesu. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest przypuszczalny brak rzetelnych systemów e-oceny (uwierzytelniających tożsamość i autorstwo), które można by zintegrować z istniejącymi wirtualnymi środowiskami edukacyjnymi w sposób opłacalny i umożliwiający przejście do większej skali. Wspierany przez UE, realizowany w ramach działania na rzecz innowacji projekt TeSLA pozwolił na opracowanie systemu e-oceny uzupełnionego o ramy rozwoju, który spełnia europejskie wymagania w zakresie edukacji i technologii oraz normy dotyczące zapewnienia jakości, prywatności i kwestii etycznych. Projekt TeSLA skorzystał z takich narzędzi, jak rozpoznawanie twarzy i głosu, dynamika naciśnięć klawiszy, analiza kryminalistyczna oraz mechanizmy wykrywające plagiat. Opracowano też ramy na potrzeby: edukacji (z siedmioma wariantami uczenia się), zagadnień natury prawnej i etycznej (w tym często zadawane pytania i protokoły bezpieczeństwa danych) oraz zapewnienia jakości. Uwierzytelnianie i autorstwo Projekt TeSLA powstał na bazie dowodu koncepcji opracowanego przez Otwarty Uniwersytet Katalonii i przekształcił się w system oferujący rozszerzone funkcje oraz architekturę zaprojektowaną, by wspierać wielu studentów i umożliwić integrację z wieloma istniejącymi wirtualnymi środowiskami edukacyjnymi. Po podpisaniu formularza zgody przez studentów, system TeSLA gromadzi, przechowuje i analizuje ich dane osobowe oraz pozyskuje ich profil biometryczny na potrzeby uwierzytelniania. Studenci przystępują do typowych zajęć edukacyjnych, a system automatycznie gromadzi dane do porównania z informacjami podanymi przez nich podczas zapisów. „System TeSLA to unikalne rozwiązanie edukacyjne, ponieważ wykorzystuje wiele różnych technologii uwierzytelniania i potwierdzania autorstwa jednocześnie”, mówi koordynatorka projektu, dr Ana-Elena Guerrero. System ten ma trzy stopnie alarmowe: zielony, wskazujący na brak problemów, pomarańczowy, ostrzegający o trudnych przypadkach wymagających interwencji człowieka oraz czerwony, wskazujący na potencjalne ściąganie i powodujący wysłanie dowodów do nauczycieli. TeSLA pozwala nauczycielom wybrać funkcje najbardziej odpowiednie dla każdych zajęć edukacyjnych. Np. jeśli zajęcia edukacyjne obejmują film wideo, nauczyciel może aktywować narzędzia rozpoznawania twarzy i głosu, aby pozyskać dane. Analiza zgromadzonych danych jest prezentowana nauczycielom przy pomocy narzędzia do wizualizacji pulpitu, jako zabezpieczenie przed ściąganiem. System ten dostarcza także informacji do porównania wyników różnych klas w ramach tego samego kursu. System TeSLA opracowano w celu integracji z wirtualnymi środowiskami edukacyjnymi bez względu na technologię, na której są oparte. Jeśli integracja nie jest możliwa, TeSLA wyposażony jest w moduł interoperacyjności narzędzi do e-uczenia się (ang. Learning Tools Interoperability, LTI), dzięki czemu może być wykorzystany jako aplikacja zewnętrzna. Deweloperzy stworzyli również wtyczkę Moodle, która zachowuje funkcje systemu TeSLA. Przeprowadzono siedem wielkoskalowych programów pilotażowych w instytucjach szkolnictwa wyższego wraz z sześcioma programami pilotażowymi o charakterze akademickim i technicznym we współpracy z osobami trzecimi. Wzięło w nich udział 22 941 osób uczących się (w tym 861 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz 457 nauczycieli. Pilotaże obejmowały 532 zajęcia edukacyjne w ramach 310 kursów. „System TeSLA okazał się być solidny i skalowalny. Studenci byli z niego zadowoleni i nie odnieśli wrażenia, że jest zbyt natarczywy. Mówili, że istnieje nie tylko dla instytucji, ale także dla studentów, prezentuje ich możliwości. Nauczyciele potwierdzili skuteczność systemu TeSLA w zapobieganiu oszustwom”, mówi dr Guerrero. Elastyczne uczenie się przez całe życie Zapobiegając plagiatom i oszustwom, system TeSLA nie tylko krzewi akademicką dyscyplinę, lecz także poprawia stopień zróżnicowania sektora szkolnictwa wyższego w Europie, tworząc nowe możliwości elastycznego uczenia się przez całe życie. Obecnie dostępna jest możliwa do wykorzystania na zasadzie otwartego dostępu wersja systemu TeSLA, która wyposażona jest w większość funkcji wersji komercyjnej (w odniesieniu do niektórych obowiązują ograniczenia ze względu na prawa własności intelektualnej). Zespół projektu pracuje nad udostępnieniem opartej na chmurze wersji komercyjnej, w oparciu o licencję WiOO, która będzie uruchamiana w wirtualnych środowiskach edukacyjnych przy pomocy interfejsu internetowego. W dłuższej perspektywie zespół planuje integrację większej liczby wirtualnych środowisk edukacyjnych z systemem, a także przyjęcie najnowocześniejszych technologii wsparcia, takich jak blockchain i sztuczna inteligencja, aby poprawić wiarygodność narzędzi biometrycznych do e-oceny.

Słowa kluczowe

TeSLA, e-kształcenie, e-ocena, uwierzytelnianie, autorstwo, ściąganie, oszustwo, e-uczenie się, wirtualne środowiska edukacyjne, uczenie się, szkolnictwo wyższe

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 688520

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Stycznia 2016

 • Data zakończenia

  31 Marca 2019

Finansowanie w ramach:

H2020-EU.2.1.1.

 • Całkowity budżet:

  € 7 283 092,50

 • Wkład UE

  € 5 916 028,50

Koordynowany przez:

FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA