Skip to main content

Reliable Novel Liquid Biopsy technology for early detection of colorectal cancer

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie krwi oparte na precyzyjnym dopasowaniu DNA pomaga wykryć raka jelita grubego

W ramach finansowanego przez UE projektu Liqbiopsens połączono dwie nowe, uzupełniające się technologie, aby móc dostarczać w czasie rzeczywistym wyniki badań w celu wykrywania raka jelita grubego, tak więc fałszywie pozytywne wyniki należą do przeszłości.

Zdrowie

Rewolucyjny test DGL© firmy DestiNA Genomics Ltd wykrywa powszechne mutacje obecne w nowotworach jelita grubego w prostym teście krwi. Skuteczność poprzez analizę danych zwiększa nowatorski, wysokiej rozdzielczości mikrosensor akustyczny firmy Advanced Wave Sensors, który zapewnia dokładny, niedrogi, pozbawiony etykiet, bezpośredni odczyt w czasie rzeczywistym. Dr Román Fernandez, koordynator techniczny projektu, opisuje elementy testu. „Jednorazowy wkład testowy mieści 24 mikrorezonatory wysokiej częstotliwości i działa jak elektromechaniczny, termiczny interfejs między czujnikami a systemem charakterystyki. Dostarczenie próbki na powierzchnię matrycy mikrosensora oznacza mniejszą objętość przy odpowiednio niższym koszcie analizy, wynoszącym tylko 50 euro za próbkę”. Aby zwiększyć liczbę zmutowanych cząsteczek stosuje się tzw. przedwzmocnienie, potem następuje test wykrywania akustycznego z wykorzystaniem białek w celu wykrycia obecności odchyleń DNA w celu wskazania poziomu, na którym wystąpiła mutacja. Metoda transdukcji o dużej czułości jest niezbędna do wykrycia docelowych cząsteczek w bardzo niskich zakresach stężeń (zM). Walidacja systemu Specjalnie przeszkolony zespół obsługiwał prototyp i oceniał system Liqbiopsens. Mutacje użyte w testach zostały zoptymalizowane, a testy platformy przeprowadzano w prawdziwym środowisku pracy. Platforma Liqbiopsens została wdrożona w lipcu 2018 roku w Instytucie Genyo w Granadzie. Partner końcowy, andaluzyjska służba zdrowia, przeprowadził kilka serii eksperymentów w celu walidacji tej technologii. „Zebrano bardzo cenne informacje w celu poprawy wydajności i użyteczności systemu. Obecnie konsorcjum aktywnie uczestniczy w tworzeniu spółki joint venture w celu dalszej oceny systemu Liqbiopsens”, podkreśla dr Fernandez. Rozwiązanie nieoczekiwanego Kilka nieoczekiwanych wyzwań, nieprzewidzianych w pierwotnym wniosku, trapiło naukowców w trakcie realizacji projektu. „Większość z nich była związana z opracowaniem jednorazowego wkładu testowego i zdefiniowaniem protokołu testów w celu dostosowania reakcji DGL© do metody transdukcji fal akustycznych”, wyjaśnia dr Fernandez. Konsorcjum ciężko pracowało, aby wykryć możliwe nowe zagrożenia dla projektu i poradzić sobie z nimi, wprowadzając alternatywne strategie tak szybko, jak to możliwe. Plan monitorowania ryzyka był okresowo aktualizowany w celu uwzględnienia nowych wyzwań i opracowania możliwych rozwiązań. „Ponadto zostały zaprojektowane środki zaradcze dla wszystkich kluczowych etapów projektu. Od samego początku projektu mieliśmy świadomość, że w przypadku wystąpienia problemów technicznych konieczny jest plan B”, podkreśla dr Fernandez. Plany komercjalizacji dobrane do sposobu użytkowania Na kolejnych spotkaniach odbywających się w trakcie opracowywania projektu komitet ds. wykorzystania opracował strategię wykorzystania Liqbiopsens. „Spółka joint venture została uznana za najlepsze rozwiązanie dla komercjalizacji wyników projektu na rynku płynnej biopsji”, wyjaśnia dr Fernandez. Plan biznesowy firmy, stanowiący rzeczywisty rezultat projektu,, określa kierunek rozwoju spółki Liqbiopsens. Pierwsze kroki, które należy teraz podjąć, obejmują poszukiwanie publicznych i prywatnych środków finansowych na dalszy rozwój i walidację platformy, nawiązywanie kontaktów z branżą farmaceutyczną w celu demonstracji technologii oraz poszukiwanie ewentualnych nowych partnerów. Dr Fernandez podkreśla: „Praca w ramach projektu była stale prowadzona w oparciu o skuteczną, ukierunkowaną na innowacje strategię, niezbędną do wykrywania, ustalania priorytetów i wyboru nowych funkcji, które powinny być zawarte w produkcie Liqbiopsens, aby zapewnić sukces komercyjny”. Ważne wnioski dotyczące doświadczenia użytkownika, błędów, usprawnień i wyglądu urządzenia komercyjnego zostały uwzględnione w produkcie końcowym.

Słowa kluczowe

Liqbiopsens, jednorazowy wkład testowy, mikrosensor, joint venture, badanie krwi, DGL©, fala akustyczna, mikrorezonator, płynna biopsja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

9 Października 2020