Skip to main content

Network for Using BIM to Increase the Energy Performance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie efektywności energetycznej dzięki modelowaniu informacji o budynkach

Zapewniając szkolenia z zakresu modelowania informacji o budynku, projekt Net-UBIEP pomaga sektorowi budowlanemu, właścicielom budynków i władzom publicznym w podejmowaniu świadomych pod względem energetycznym decyzji.

Energia

Biura, w których pracujemy, sklepy, w których robimy zakupy, a także domy, w których mieszkamy, zużywają dużo energii. W praktyce budynki odpowiadają za prawie 40 % całkowitego zużycia energii w Europie. Z racji tego, że Europa dąży do zmniejszenia swojego śladu węglowego, sektor budowlany musi zadbać o poprawę swojej efektywności i charakterystyki energetycznej. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie rozwiązań modelowania informacji o budynkach (BIM). „Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty energetyczne całego cyklu życia budynku – od projektowania, poprzez budowę, zarządzanie i konserwację, po rozbiórkę – BIM pomaga zmniejszyć wpływ budynku na środowisko”, mówi Anna Moreno, starsza pracownica naukowa ENEA, Włoskiej Narodowej Agencji Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego. Moreno pełni również funkcję koordynatorki finansowanego ze środków UE projektu Net-UBIEP (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance) mającego na celu zwiększenie stopnia wykorzystania rozwiązań typu BIM w sektorze budowlanym.

Zmiana sposobu myślenia

Wykorzystując szereg różnych narzędzi i technologii, rozwiązania typu BIM tworzą cyfrowe modele właściwości fizycznych i funkcjonalnych budynku. Zastosowanie tego rozwiązania w odniesieniu do efektywności energetycznej umożliwia specjalistom z branży budowlanej analizowanie i przewidywanie zużycia energii przez budynek. „BIM to zmiana sposobu myślenia, która wymaga postrzegania budynku nie jako gotowej konstrukcji, ale jako serii etapów”, wyjaśnia Moreno. „W miarę zmiany charakterystyki energetycznej budynku w ciągu jego całego cyklu życia specjaliści z branży budowlanej mogą wykorzystywać rozwiązania BIM do przewidywania ich występowania na każdym etapie tego cyklu, a następnie wdrażać odpowiednie rozwiązania energooszczędne na podstawie tych informacji”. Zanim jednak sektor budowlany zacznie podejmować takie świadome pod względem energetycznym decyzje, musi najpierw przyswoić proces BIM – w tym celu realizowany jest projekt Net-UBIEP. „Każdy technik, urzędnik państwowy, projektant, budowniczy i zarządca budynku musi zrozumieć, w jaki sposób informacje, którymi zarządzają, mogłyby zostać wykorzystane przez inne osoby na dalszym etapie cyklu życia budynku”, mówi Moreno. „Nasz projekt ma na celu dotarcie do wszystkich tych specjalistów i zapewnienie im szkolenia, a także motywacji do wdrożenia procesu BIM”. W ramach projektu opracowano programy szkoleń, kwalifikacji i certyfikacji w zakresie BIM, które są konkretną reakcją na brak kompetencji w zakresie charakterystyki energetycznej w sektorze budowlanym. Po ukończeniu programów specjalista zostanie uznany za kompetentnego ewaluatora BIM, zarządcę budynku, koordynatora, eksperta lub użytkownika.

Kompleksowe szkolenie

Wszystkie materiały opracowane w ramach projektu Net-UBIEP są publicznie dostępne w ośmiu językach (chorwackim, niderlandzkim, angielskim, estońskim, włoskim, litewskim, słowackim i hiszpańskim) na jego stronie internetowej. Dla techników, którzy zazwyczaj nie mają możliwości uczestniczenia w stacjonarnych kursach, dostępny jest również kurs e-learningowy. Pomimo tego, że prace wciąż trwają, po jego zakończeniu projekt ma zwiększyć kompetencje w zakresie charakterystyki energetycznej u ponad 2 000 specjalistów z branży budowlanej. Naukowcy biorący udział w projekcie zachęcają państwa członkowskie, uniwersytety i stowarzyszenia zawodowe do promowania korzystania z kursów kwalifikacyjnych Net-UBIEP. „Projekt położył podwaliny pod transformację cyfrową sektora budowlanego”, dodaje Moreno. „Teraz to do państw członkowskich należy rozwinięcie naszych działań poprzez zachęcanie zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego do korzystania z BIM we wszystkich projektach budowlanych”. Zespół Net-UBIEP współpracuje również z administracjami publicznymi w celu uczynienia szkolenia i certyfikacji BIM wymogiem w ramach procesu zamówień publicznych. Wreszcie, w dniu 28 października 2019 roku, w ramach projektu Net-UBIEP podpisano protokół ustaleń z organizacją Building Smart International (bSI), umożliwiający włączenie programu kwalifikacji Net-UBIEP jako nowego modułu indywidualnego programu kwalifikacji bSI. Jest to istotne, ponieważ po osiągnięciu tego celu każdy kraj na świecie będzie mógł uzyskać dostęp do kwalifikacji Net-UBIEP poprzez swój krajowy oddział bSI.

Słowa kluczowe

Net-UBIEP, modelowanie informacji o budynku, BMI, charakterystyka energetyczna, e-learning, szkolenie, kwalifikacja, budownictwo, certyfikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania