Skip to main content

INNOVATIVE MOLECULAR MODELLING APPROACH TO UP-GRADE POLYMERIC MATERIALS FROM POST INDUSTRIAL REJECTS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanostrukturalne materiały polimerowe uzyskane z odpadów

Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył mieszanki polimerów i techniki obróbki umożliwiające odzyskiwanie odpadów z procesów przemysłowych. Osiągnięcia te powinny przełożyć się na niższe koszty produkcji i przyczynić do ochrony środowiska.

Technologie przemysłowe

Odpady, w tym pozostałości pokonsumpcyjne i poprodukcyjne, dostarczają wielu materiałów, które można ponownie wykorzystać w innych produktach. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Innowacyjna technika modelowania molekularnego w celu udoskonalenia materiałów polimerowych otrzymywanych z odpadów przemysłowych" (MOMO) pracowali nad stworzeniem dostosowanych do konkretnych potrzeb, wieloskładnikowych mieszanin polimerowych uzyskiwanych z odpadów poprodukcyjnych, tak aby wydłużyć ich okres eksploatacji i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Odzyskiwanie odpadów miało być nie tylko sposobem na recykling, ale także na zmniejszenie kosztów i wyeliminowanie strat materiałowych. Właściwości nanokompozytów zmieniają się znacząco w zależności od rodzaju matrycy i wypełniacza, a także ich ilości. Naukowcy badali takie mieszaniny polimerowe, jak poliwęglany (PC), polimetakrylan metylu (PMMA) i polimer akrylonitrylowo-butadienowo-styrenowy (ABS). Badano wbudowane nanocząsteczki w matrycach polimerowych, aby uzyskać nowe materiały charakteryzujące się wysoką termoodpornością i stabilnością, jak również przejrzystością i wytrzymałością mechaniczną. Ważnym przedmiotem badań były nanowypełniacze, takie jak nanoglinokrzemiany czy nanoproszki, poprawiające właściwości mechaniczne i formowalność materiałów. Uczestnicy projektu MOMO opracowali metody modelowania czystych polimerów, mieszanin polimerowych, nanokompozytów polimerowych i nanoglinokrzemianów. Przy pomocy narzędzi symulacyjnych dokonano oceny rozproszenia nanoglinokrzemianów w polimerach i mieszaninach polimerowych oraz zbadano możliwe sposoby wykorzystania technologii produkcyjnych, takich jak formowanie wtryskowe, nawijanie włókien i wyciąganie, do taniej i optymalnej obróbki nowych nanokompozytów. Konsorcjum MOMO zbudowało cztery instalacje demonstracyjne, aby ocenić wyniki projektu i ułatwić ich komercjalizację. Osiągnięcia te powinny znaleźć zastosowanie przede wszystkim w przemyśle oświetleniowym, motoryzacyjnym, budowlanym i tekstylnym. Wprowadzenie ich na rynek powinno zapewnić przewagę konkurencyjną wielu sektorom gospodarki europejskiej oraz pomóc w ochronie środowiska naszej planety.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania