Skip to main content

Ethical Frameworks for Telecare Technologies For Older People at Home

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ramy etycznego świadczenia zdalnej opieki nad seniorami

W kontekście starzenia się społeczeństwa rozwój systemów zdalnej opieki nad osobami starszymi przyspieszył, nie rozważono jednak w wystarczającym stopniu jego etycznych i społecznych implikacji. W ramach finansowanego przez UE projektu badawczego skoncentrowano się na sposobach eliminacji tego braku.

Gospodarka cyfrowa

Zespół projektu EFORTT ("Ethical frameworks for telecare technologies for older people at home") przebadał etyczne, społeczne i genderowe implikacje usług domowej teleopieki skierowanych do starszych obywateli. Działania prowadzone w obrębie projektu skupiono na tej grupie populacji w Anglii, Holandii, Norwegii oraz Hiszpanii. Zastosowano obserwacyjne i deliberatywne metody badawcze (panele dla starszych obywateli). Badacze ustalili, że istnieją wyraźne ograniczenia roli, jaką mogą odgrywać systemy teleopieki. Teleopieka nie oferuje technologicznego rozwiązania niedostatku opiekunów ani kurczących się budżetów. Nie może też zastąpić usług opieki zdrowotnej ani nieformalnych sieci opieki. Respondenci ankietowani w ramach badania odnotowali poważne zastrzeżenia: technologie teleopieki mogą zastępować w ramach cięć kosztów opiekę świadczoną osobiście, bezpośrednio. Na panelach dla obywateli podkreślono konieczność rozważenia jednocześnie z pytaniami politycznymi i ekonomicznymi także kwestii etycznych i społecznych. Na podstawie wyników badań uczestnicy projektu podkreślili kilka charakterystyk rozwoju etycznej teleopieki. Osoby starsze chcą być zaangażowane w projektowanie, rozwój i podejmowanie decyzji dotyczących opieki. Po zainstalowaniu systemy powinny ewoluować, wraz ze zmianą potrzeb lub schematów wykorzystania, a nie być instalacjami jednorazowymi i niezmiennymi. Opinie starszych osób, pracowników centrów monitorowania teleopieki, personelu opieki społecznej i innych należy uwzględnić w przyszłych projektach i wdrożeniach systemów, tak aby seniorzy żyli z teleopieką, zamiast żyć dzięki niej. Projekt wniósł znaczący wkład w obszarach określonych na liście celów EFORTT. Obejmowały one przyjęcie ram etycznych teleopieki projektu EFORTT przez usługodawców poszukujących drogi do przebudowy usług. Projekt wykazał wartość podejść deliberatywnych w rozwoju uprawomocnienia procesu podejmowania decyzji w zakresie teleopieki na poziomie europejskim. Połączenie analiz pochodzących z wyników badań deliberatywnych i etnograficznych zaowocowało powstaniem ram etycznych, które można pobrać ze strony internetowej wraz z broszurą dla potencjalnych użytkowników, opiekunów i rodzin. Partnerzy projektu EFORTT i ich prace wniosły krytyczny wkład do debaty politycznej, prowadząc do stworzenia zaleceń oraz propozycji wdrożenia etycznej teleopieki. Ten temat ma najwyższe znaczenie, ponieważ europejska populacja osób starszych nie tylko wzrasta, ale również wymaga większej niezależności i poprawy jakości życia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

30 Listopada 2022

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

30 Czerwca 2020