Skip to main content

Globalization, Investment, and Services Trade

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pobudzanie działalności usługowej poprzez badania i szkolenia

W ramach pewnego unijnego projektu skoncentrowano się na poszerzeniu badań związanych z usługami na rzecz wzrostu gospodarczego UE i konkurencyjności. Postępy w tej dziedzinie mają istotne znaczenie zarówno dla decydentów politycznych, jak i przedsiębiorstw w całym regionie.

Technologie przemysłowe

Sektor usługowy jest tradycyjnie postrzegany jako obszar, którego "produkty" mają charakter czysto niehandlowy. Powoduje to podejmowanie wielu badań dotyczących handlu międzynarodowego oraz polityki handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i produkcji. Podobnie badania dotyczące wielonarodowych przedsiębiorstw i bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) koncentrowały się przede wszystkim na firmach produkcyjnych i sektorach przemysłowych. Działania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Banku Światowego poskutkowały harmonizacją i większym udostępnieniem danych dotyczących wzajemnego oddziaływania przepływów handlowych, reżimów regulacyjnych oraz europejskiej ekonomii politycznej. Celem projektu GIST (Globalization, Investment, and Services Trade) było utworzenie grupy europejskich naukowców zajmujących się handlem międzynarodowym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w sektorach usługowych. Konsorcjum złożone z zespołów badawczych z siedmiu europejskich uniwersytetów postanowiło włączyć tę sieć do społeczności zajmującej się polityką. Badania koncentrowały się na rozwoju solidnych modeli analitycznych oraz na odkryciach empirycznych w obszarze usług. Aspekty sieciowe i szkoleniowe projektu GIST określane były przez trzy główne obszary badań: analiza teoretyczna BIZ oraz transgranicznego handlu usługami; analiza teoretyczna i empiryczna oddziaływań między przepływami handlowymi, reżimami regulacyjnymi i czynnikami politycznymi; analiza ekonometryczna powiązań handlu i BIZ w sektorze usług. Metody szkoleniowe i badawcze objęły analizę ekonomiczną, jak również analizę instytucjonalną, a w stosownych przypadkach aspekty prawne i instytucjonalne. Postęp w tych obszarach zapewnił również istotne możliwości w zakresie wprowadzenia i rozwoju pracy doktorskiej, która przyczynia się do uzyskania jeszcze istotniejszych danych i wiedzy. W ciągu czterech lat realizacji projektu zorganizowano cztery doroczne konferencje i szkoły letnie oraz pozyskano do sieci 20 badaczy. Uczeni ci pracowali w swoich instytucjach macierzystych, zajmując się szkoleniami i wymianą wiedzy. Owocem tych badań powinien być szybszy rozwój i większa konkurencyjność firm.

Słowa kluczowe

Konkurencyjność, sektor usług, GIST, globalizacja, inwestycje, handel usługami

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania