Skip to main content

FUNctional-structural plant models for improved estimation of crop and soil status based on REmote Sensing Observations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaawansowane metody teledetekcyjne dla upraw i gleby

Oczekuje się, że wprowadzenie metody teledetekcji w rolnictwie pomoże w usprawnieniu monitoringu i zwiększy produkcję upraw. Dzięki wysiłkom europejskich badaczy opracowano nowatorskie modele symulacyjne do zdalnej oceny stanu upraw i gleby.

Zmiana klimatu i środowisko

Obecne praktyki rolnicze wymagają wdrożenia nowoczesnych metod technologicznych, które umożliwią dokładny zdalny monitoring stanu upraw i gleby. Do tej pory większość zmiennych agronomicznych i środowiskowych, które mogłyby być określane za pomocą teledetekcji, jak również dokładność takiej oceny, stanowiły przeszkodę na drodze do precyzyjnego rolnictwa oraz ocen i prognoz środowiskowych. Problem ten podjęto w ramach finansowanego przez UE projektu Funreso, którego celem było opracowanie nowej metody teledetekcyjnej, która pozwoliłaby na dokładniejszą ocenę zmiennych dotyczących upraw i gleby. W tym celu badacze współtworzący projekt opracowali funkcjonalny strukturalny model roślinny (FSPM), uwzględniający konkretne reakcje na stres wodny i azotowy na poziomie piętra koron. Poprawa dokładności w zakresie uzyskiwania informacji przy użyciu teledetekcji była możliwa dzięki wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy na temat właściwości wegetacyjnych oraz dzięki usprawnionym modelom symulacyjnym współczynnika odbicia piętra koron. Stworzone w ten sposób trójwymiarowe (3D) modele koron zostały wykorzystane do uzyskania informacji na temat biofizycznych i biochemicznych właściwości koron. Informacje uzyskane dzięki teledetekcji zostały wprowadzone do dynamicznego modelu upraw, aby ocenić agronomiczne i środowiskowe zmienne dla upraw i gleby, które nie są możliwe do uzyskania na drodze bezpośredniej oceny teledetekcyjnej. Narzędzia opracowane w ramach projektu Funreso pomogą w teledetekcji stanu upraw i gleby, co pozwoli na lepsze planowanie i zarządzanie działalnością rolniczą.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania