Skip to main content

Trade, Agricultural Policies and Structural Changes in India's Agrifood System; Implications for National and Global Markets

Article Category

Article available in the folowing languages:

Indyjski handel rolny

Naukowcy poddali analizie rozwój wypadków w sferze podaży, popytu i handlu podstawowymi towarami rolnymi Indii. Przyjrzeli się także postępom w zakresie łańcucha wartości w branży spożywczej oraz implikacjom dla rynku krajowego i globalnego.

Zmiana klimatu i środowisko

W projekcie TAPSIM starano się lepiej zrozumieć wpływ poważnych zmian strukturalnych i w dziedzinie polityki w Indiach na globalne rynki rolne i przyszłe porozumienia handlowe. Tematyka ta jest szczególnie istotna ze względu na szybkie postępy gospodarcze w Indiach, a także potencjalne implikacje dla handlu międzynarodowego, a także europejsko-indyjskiego. Naukowcy przeprowadzili szereg badań na temat istotnych kwestii, w tym na temat polityk w sprawie handlu w Indiach oraz przyszłych prognoz w tym zakresie. Główne wyzwanie, przed jakim stoi sektor rolny, to brak światowej klasy infrastruktury fizycznej, co niekorzystnie wpływa na eksport produktów rolnych. Aby przyciągnąć inwestorów, środowisko polityki musi zachęcać do wielostronnego udziału w rynku rolnym i go wspierać. Jest to pilna kwestia, ponieważ rolnictwo w Indiach wykroczyło już daleko poza działalność rolną, rozszerzając sektor o usługi w dziedzinie logistyki, przetwórstwa i zbytu. Zespół projektu wykorzystał dwa modele symulacyjne do analizy ilościowej oddziaływań w zakresie polityki: jeden obejmujący gospodarkę światową, drugi indyjską. Ten ostatni dostarczył informacji na temat poszczególnych sektorów, np. na temat struktury produkcyjnej i polityk krajowych. Umożliwił także przeprowadzenie oceny oddziaływania polityki handlowej i rolnej na ubóstwo. Pobudzenie wzrostu rolnego jest podstawą wspierania wzrostu służącego ubogim; jednak jedno z badań przeprowadzonych w projekcie TAPSIM pokazało, że w produkcji przetworów mlecznych nie ma odchyleń w kierunku zamożnej części społeczeństwa. Blisko trzy czwarte siły roboczej w Indiach zależne jest od rolnictwa i sytuacja ta wymaga pilnej uwagi. Choć oznacza to szybsze przejście do społeczeństwa nowoczesnego, gwałtowny wzrost nie uwzględnia ubogich warstw społecznych i nie sprzyja rolnictwu. Niezbędne są zatem polityki uzupełniające, które pobudzą rolnictwo w sposób, który przyniesie korzyści gospodarstwom rolnym. Wyniki badania podkreśliły potencjał technologii rolnej służący zwiększeniu produkcji i, ogólnie, potrzebę obniżenia subsydiowania czynników produkcji rolnej. Jednak dzisiejsi rolnicy nadal potrzebują ochrony poprzez dalsze utrzymanie minimalnej ceny wsparcia. Badanie TAPSIM zapewnia podstawę do identyfikacji i prognozowania przyszłych trendów. Może być także wykorzystane do konstruowania obustronnie korzystnych umów o wolnym handlu między UE a Indiami.

Słowa kluczowe

Handel rolny, łańcuch wartości w branży spożywczej, zmiany polityki, polityka handlowa, eksporty rolne, gospodarka rolna, polityka rolna, ubóstwo, produkcja przetworów mlecznych, technologia rolna, subsydiowanie produkcji rolnej, umowa o wolnym handlu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania