Skip to main content

How demographic changes shape intergenerational solidarity, well-being, and social integration: A multilinks framework

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmieniający się kształt społeczeństwa europejskiego

W projekcie MULTILINKS opracowano ramy, które umożliwią zbadanie zmieniających się kontekstów społecznych w Europie. Podejście to skupiło się na społeczeństwie jako całości, a także na poziomie interpersonalnym w kontekście włączenia społecznego, samopoczucia i solidarności międzypokoleniowej.

Zmiana klimatu i środowisko

Pracom konsorcjum MULTILINKS nad zjawiskami solidarności międzypokoleniowej, samopoczucia i włączenia społecznego przyświecały trzy założenia. Aby nie skupiać się wyłącznie na osobach starszych, na początek konsorcjum przyjęło, że starzenie się i zjawisko starzejącego się społeczeństwa wpływa na wszystkie grupy wiekowe. Zgodnie z drugim założeniem, członkowie projektu podkreślili istnienie ważnych wzajemnych zależności między pokoleniami w rodzinie oraz między mężczyznami a kobietami. Po trzecie członkowie projektu zwrócili uwagę na potrzebę rozpoznania i rozróżnienia poziomów analitycznych, takich jak poszczególne jednostki, diady (rodzic–dziecko, pary), rodziny, regiony i kraje. Na tej podstawie naukowcy zbadali wielorakie związki w rodzinach, na przestrzeni czasu, i między kontekstami krajowymi i regionalnymi, a także indywidualne zachowania, samopoczucie i wartości. W podejściu tym przyjęto strategie metodologiczne, które wspierają rozważne kształtowanie polityki z maksymalnym uwzględnieniem wyników badań. Aby zrozumieć podział odpowiedzialności między rodzinę a państwo, zarówno w odniesieniu do osób starszych, jak i młodych, wyszczególniono trzy wzorce struktur prawnych i politycznych. Pierwszy z nich, "rodzina wobec braku innych opcji", w którym jest niewiele lub brak dostępnych publicznie alternatyw dla opieki rodzinnej i wsparcia finansowego. Drugi, "wsparcie dla rodziny", w którym istnieją polityki wspierające rodziny w ich obowiązkach finansowych i opiekuńczych. Ostatni, "defamiliaryzacja", w którym potrzeby są częściowo zaspokajane w ramach usług publicznych (np. świadczenia, podstawowy dochód, emerytury). Wsparcie publiczne jako takie może stanowić zachętę, jak i pomoc w wypełnianiu prywatnych obowiązków rodzinnych. Powstała baza danych zawierająca wskaźniki porównawcze struktur prawnych i politycznych kształtujących obowiązki finansowe i opiekuńcze w rodzinach. Obejmuje ona 27 państw członkowskich UE, a także Gruzję, Norwegię i Rosję. Już kilka badań potwierdziło przydatność bazy danych MULTILINKS. Partnerzy projektu MULTILINKS uwzględnili wspólnie osoby młode i stare w rodzinach, a także wzięli pod uwagę różne historyczne doświadczenia polityczne, religijne i gospodarcze oraz odmienne warunki różnych państw dotyczące państwa opiekuńczego. Dzięki temu możliwe było dokładniejsze zrozumienie wpływu zmian demograficznych na życie ludzi. Wyniki dowodzą, że wzajemne zależności między pokoleniami (a także między kobietami a mężczyznami) w rodzinach powstają pod wpływem warunków politycznych w danym kraju i są przez nie umacniane. Zespół MULTILINKS zilustrował sposoby, jakimi swoiste dla kraju polityki kształtują opiekę rodzinną. Na przykład w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech opiekę nad dziećmi w znacznym stopniu powierza się dziadkom. Również pozytywny związek między więzami rodzinnymi a dobrym samopoczuciem psychicznym jest silniejszy u osób, które mają wysokie poczucie obowiązku względem członków rodziny. Wyniki badania przedstawiono podczas konferencji akademickich i opublikowano w czasopismach naukowych, artykułach roboczych i innych raportach naukowych. W ramach projektu zorganizowano także dwie konferencje polityczne zrzeszające przedstawicieli rządu, decydentów UE, członków konsorcjum i innych badaczy. Raporty podsumowujące przebieg konferencji są dostępne na stronie internetowej projektu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania