Skip to main content

Identification and toxic potential of Cyanoprokaryota in the Bulgarian water bodies. Environmental health risks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie zakwitu sinic słodkowodnych

Uczestnicy projektu Cyanoit badali rozmieszczenie sinic w różnych akwenach słodkowodnych Bułgarii, wykorzystywanych jako źródła wody pitnej i do celów rekreacyjnych. Naukowcy przygotowali analizę miejsc, które ucierpiały wskutek zakwitu alg, zagrażającemu zdrowiu ludzkiemu i środowisku.

Zmiana klimatu i środowisko

Sinice (cyjanoprokariota) to rodzaj fitoplanktonu, mikroskopijnych roślin, które mogą powodować bardzo wyraźne zakwity wód morskich i słodkich. Sinice mogą być trujące, wywoływane tzw. toksynami sinicowymi. Naukowcy biorący udział w finansowanym ze środków UE projekcie Cyanoit badali korelacje między produkcją toksyn a różnymi czynnikami środowiskowymi. W tym celu użyli modeli komputerowych i laboratoryjnych symulacji czynników środowiskowych, badając wytwarzanie toksyn. Przeprowadzono także testy z wykorzystaniem testu immunoenzymatycznego (ELISA) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Partnerzy projektu wykorzystali najważniejsze wskaźniki do określenia jakości wody, w tym składu i liczby gatunków oraz biomasy badanego fitoplanktonu. Szczególny nacisk kładziono na zakwity sinic i alg, których rozmiary określono, mierząc biomasę i gęstość. W wybranych obszarach wód słodkich, które przebadano pod kątem obecności toksyn sinicowych, znaleziono stosunkowo mało fitoplanktonu oraz stosunkowo niewiele gatunków sinic. Naukowcy zbadali także 11 bułgarskich zbiorników wodnych i zalewów, aby określić poziom zawartości metali ciężkich. Okazało się, że w wodach tych najczęściej występuje zwiększony poziom cynku, ołowiu i kadmu. W jednym ze zbiorników poziom ołowiu 30-krotnie przekraczał maksymalne dopuszczalne stężenie 0,01 mg/l określone przez Światową Organizację Zdrowia. Wyniki projektu Cyanoit dowodzą konieczności stałego monitorowania jakości wód poprzez badanie zakwitów i opisywanie zagrożonych akwenów. Tym samym inicjatywa wniosła ważny wkład w działania mające na celu zapewnienie czystej wody pitnej dla Bułgarii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania