Skip to main content

PAthways for Carbon Transitions

Article Category

Article available in the folowing languages:

W kierunku bezemisyjnej przyszłości

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE dokonano oceny poważnych zmian koniecznych do osiągnięcia celu społeczeństwa bezemisyjnego do roku 2050. Partnerzy projektu ocenili różne scenariusze zapotrzebowania energetycznego, z uwzględnieniem czynników społeczno-ekonomicznych, które wspierają proces podejmowania decyzji i ułatwią realizację wizji przyszłości bez paliw kopalnych.

Energia

Świat stoi w obliczu problemu wyczerpywania się zapasów paliw kopalnych i wzrostu emisji gazów cieplarnianych (GHG), które stanowią ważny czynnik globalnej zmiany klimatu. Zrównoważoność słabnie w szybkim tempie, co uwypukla pilną potrzebę przyjęcia środków naprawczych na wielką skalę. Komisja Europejska wyznaczyła ważne cele w zakresie redukcji emisji, które po części realizowane są w ramach ambitnego finansowanego przez UE projektu PACT (Pathways for carbon transitions). Członkowie konsorcjum dokonali oceny czynników, które odgrywają rolę w zrównoważonym społeczeństwie bezemisyjnym, aby zapewnić strategiczne wsparcie w kwestii realizacji celów UE w ciągu najbliższych dekad. Przeanalizowane tematy obejmowały sposób produkcji towarów i żywności, typy dostępnych źródeł energii, miejsca zamieszkania ludności i sposoby przemieszczania się. W celu spenetrowania szlaków prowadzących do bezemisyjnej UE oraz ich wpływu na emisje GHG badane były trzy różne scenariusze. Głównymi czynnikami odróżniającymi modele były demografia, wzrost gospodarczy, napięte stosunki światowe związane z zasobami i klimatem, polityki, zachowanie i style życia, a także technologie. Na początek partnerzy opracowali strukturę analityczną i konceptualną. Te różne scenariusze zostały skwantyfikowane przy użyciu adaptacji środowiska wykorzystującego energię bardzo długotrwałą (VLEEM) oraz przyszłego spojrzenia na modele długoterminowych systemów energetycznych (POLES). Scenariusz VLEEM skupia się na zapotrzebowaniu energetycznym w różnych częściach świata w związku z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, nie zaś na zapotrzebowaniu na elektryczność czy gaz. Model VLEEM obejmuje czynniki, takie jak demografia, dostęp do edukacji, zmiany w strukturze wykorzystania czasu. Poprzez włączenie modelu POLES uwzględniono więcej zmiennych. Modele udoskonalono i przystosowano tak, aby reprezentowały urbanizację i wpływ na zagospodarowanie terenów. Wspólne wykorzystanie tych dwóch modeli wymagało opracowania interfejsu między usługami energetycznymi, zgodnie z definicją VLEEM, oraz funkcjami zapotrzebowania, zgodnie z definicją POLES. Projekt PACT skupił się na kwestiach zapotrzebowania na energię i ich związku z urbanizacją oraz programami zagospodarowania terenów, stylem życia i zachowaniem, a także dostępnymi technologiami. Po starannej ocenie roli sił, podmiotów i zainteresowanych stron w przemianie w społeczeństwo bezemisyjne do roku 2050 zespół PACT zapewni wsparcie strategicznych decyzji na rzecz zrównoważonego planu działań w ramach bezemisyjnej UE.

Słowa kluczowe

Zrównoważony, społeczeństwo bezemisyjne, zapotrzebowanie na energię, paliwa kopalne, gazy cieplarniane, zrównoważony rozwój, PACT, VLEEM, POLES, wsparcie strategicznych decyzji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania