Skip to main content

Cultivated Adult Stem Cells as Alternative for Damaged tissue

Article Category

Article available in the folowing languages:

Naprawa uszkodzeń tkanek i skóry potrzebuje unowocześnienia

Badania nad komórkami macierzystymi niosą nadzieję na postęp w medycynie regeneratywnej. Naprawa tkanek to jedna z dziedzin, które mogą skorzystać na postępie badań w dziedzinach pokrewnych.

Zdrowie

Ustanowienie norm jakości w naprawie tkanek to kwestia podstawowa dla ulepszonych metod leczenia, szczególnie w kontekście starzejącej się populacji Europy. Procesy produkcyjne w terapii tkankowej i komórkowej są bardzo wymagające, a przez to drogie. Projekt "Hodowane dorosłe komórki macierzyste jako alternatywa dla uszkodzonej tkanki" (Cascade) skupia się na dobrych praktykach produkcyjnych (GMP) dotyczących wytwarzania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC). Dzięki dużej zdolności do samodzielnego odbudowywania się i różnicowania na odmienne typy komórek MSC mają ogromny potencjał w zakresie naprawy tkanek. Ich zastosowanie w leczeniu uszkodzeń skóry i rogówki wymaga najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz spełnienia oczekiwań w zakresie efektów leczenia. Projekt Cascade ma opracować innowacyjne technologie w oparciu o wiedzę jego partnerów. Konsorcjum obejmuje organizacje non-profit, wyższe uczelnie, ośrodki badawcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z pięciu krajów europejskich. Głównym celem projektu jest opracowanie ustandaryzowanych i zgodnych z GMP metod uzyskiwania i hodowania MSC przeznaczonych do zastosowań klinicznych w naprawie uszkodzonej tkanki ludzkiej. Tak jak założono, w ciągu pierwszych 18 miesięcy projektu Cascade opracowano i udostępniono zgodne z GMP procesy hodowania MSC ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej. Obecne wysiłki koncentrują się na metodach hodowania MSC z krwi pępowinowej i owodni. Naukowcy stworzyli modele in vitro oraz in vivo badań immunologicznych, migracji i skutecznego leczenia ran. Pomoże to określić warunki niezbędne do badań klinicznych nad wykorzystaniem MSC w naprawie skóry i rogówki. Partnerzy projektu utworzyli bazę przepisów prawnych, która gwarantuje, że wytwarzane MSC są zgodne z normami etycznymi i różnymi przepisami europejskimi. Ostatecznym celem jest sporządzenie protokołów dla rozmaitych badań, które oceniłyby bezpieczeństwo i skuteczność stosowania MSC w leczeniu przewlekłych ran skóry. Obecnie prowadzone są rozmowy z Europejską Agencją Leków i Komitetem Terapii Zaawansowanych w sprawie danych przedklinicznych i nowych instrumentów kontroli bezpieczeństwa i upowszechniania wyrobów MSC.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania