Skip to main content

Towards Commercialization of Polymeric Ionic Liquids

Article Category

Article available in the folowing languages:

Komercjalizacja cieczy jonowych

W ramach sojuszu między europejskim środowiskiem akademickim i przemysłowym podjęto działania na rzecz opracowania nowoczesnych polimerycznych cieczy jonowych (PIL) do zastosowań komercyjnych.

Zdrowie

Materiałoznawstwo rozwija się w kierunku produkcji nowoczesnych kompozytów, które spełniałyby wymagania w zakresie rozmaitych współczesnych zastosowań. Ciecze jonowe charakteryzują się wyjątkowymi cechami, które czynią je doskonałymi generatorami nowych materiałów zawierających polimery. Ciecze jonowe mogą być stosowane jako nośniki ułatwiające polimeryzację lub nawet rozpuszczanie albo dyspersję polimerów. Co więcej, grupy funkcyjności jonowej mogą zostać włączone do polimeru poprzez formowanie kompozytów między polimerem a cieczą jonową. Do zastosowań PIL należy wykorzystanie ich jako elektrolitów w zaawansowanych urządzeniach elektrochemicznych, w pokrywaniu powierzchniowym i jako środków dyspergujących w nanokompozytach. Finansowana ze środków UE inicjatywa "W kierunku komercjalizacji polimerycznych cieczy jonowych" (PIL-TO-Market) stanowi wspólny program badawczy partnerów ze środowiska przemysłowego i akademickiego, których celem jest wprowadzenie nowych produktów PIL na rynek. Oczekuje się, że partnerzy udostępnią informacje na temat syntezy i charakterystyki PIL, a także specjalistyczną wiedzę na temat powiększania skali i komercjalizacji nowych cieczy jonowych. Nowe PIL zostały zsyntetyzowane i scharakteryzowane przez partnera akademickiego projektu, ze szczególnym naciskiem na nowoczesne monomery cieczy jonowych wysokiej czystości. Jednocześnie partner projektu z sektora MŚP przyczynił się do zwiększenia skali monomerycznych i polimerycznych cieczy jonowych o ulepszonych parametrach, procesu wymaganego do komercyjnego zastosowania tych produktów. Choć PIL opracowane w ramach projektu PIL-TO-Market są obiecujące, wymagają przetestowania w różnych zastosowaniach. Rozpowszechnienie wyników projektu i produktów końcowych odbędzie się poprzez warsztaty zrealizowane na zakończenie projektu, a ich celem będzie zainteresowanie potencjalnych przemysłowych użytkowników końcowych PIL.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania