Skip to main content

Comparative Assessment of Coastal Vulnerability to Sea-Level Rise at Continental Scale

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze prognozy związane z podnoszeniem się poziomu morza

Istnieją obawy związane z możliwym wpływem podnoszenia się poziomu morza na obszary przybrzeżne na całym świecie. Uczestnicy finansowanej przez UE inicjatywy, przy współpracy z partnerami z Ameryki Południowej podjęli się oceny wrażliwości terenów nadmorskich na podnoszenie się poziomu morza w skali kontynentalnej.

Zmiana klimatu i środowisko

Choć sądzi się, że skutki podnoszenia się poziomu morza będą znaczące, trudno określić ich rzeczywistą skalę w związku z brakiem informacji dotyczących nasilenia i tempa tego zjawiska. Co więcej, nie wiadomo, jaka będzie reakcja społeczności nadmorskich. Zespół projektu "Comparative assessment of coastal vulnerability to sea-level rise at continental scale" (COMPASS) zaprojektował narzędzie służące do oceny przyszłych skutków podnoszenia się poziomu morza. Wiedza z zakresu projektowania i wdrażania narzędzia o nazwie DIVA (Dynamic and interactive vulnerability assessment — dynamiczne i interaktywne badanie wrażliwości) została przekazana krajom Ameryki Południowej. Partnerzy w Argentynie, Brazylii i Chile otrzymali pełny opis narzędzia DIVA oraz komponenty tego systemu w postaci bazy danych, modeli i interfejsu graficznego. Szkolenie praktyczne z zakresu obsługi narzędzia DIVA zostało przeprowadzone w Ameryce Południowej przez naukowców z instytucji europejskich. W Grecji i Niemczech przeprowadzono dodatkowe szkolenia kolejnych badaczy. Narzędzie DIVA posłużyło do ilościowej oceny skutków podnoszenia się poziomu morza w Europie i Ameryce Południowej. Baza wiedzy narzędzia DIVA została rozszerzona w oparciu o wiedzę lokalną oraz dane zebrane podczas badań przeprowadzonych w Ameryce Południowej. Pozyskane informacje poddano ocenie, aby lepiej poznać ramy instytucjonalne, w których można by wykorzystać wyniki z narzędzia DIVA do wspierania decydentów. Będzie to pomocne podczas opracowywania bardziej szczegółowych wersji narzędzia DIVA dla poszczególnych regionów. Wyniki badań wskazują, że duża liczba osób w Ameryce Południowej może doświadczyć powodzi, których skutki dotkną przede wszystkim kraje biedniejsze. Środki zaradcze mogą wprawdzie ograniczyć potencjalne skutki, jednak wymagane będzie zainwestowanie poważnych środków oraz zastosowanie skutecznych technik zaradczych. Wstępne wyniki dla Europy wskazują, że zastosowanie działań zaradczych związanych z podnoszeniem się poziomu morza byłoby zarówno korzystne, jak i realne finansowo. Eksperci z instytucji współuczestniczących w projekcie przeprowadzili ocenę narzędzia DIVA, aby określić jego potencjalne ograniczenia oraz wskazać obszary wymagające dalszego udoskonalenia. Dla krajów Ameryki Południowej sporządzona została uaktualniona wersja bazy danych narzędzia DIVA i rozpoczęto prace nad dalszym udoskonalaniem jego algorytmów. Działania prowadzone w ramach projektu COMPASS zaowocowały nawiązaniem trwałych kontaktów oraz solidnych fundamentów dla długotrwałej współpracy między instytucjami z Europy i Ameryki Południowej.

Słowa kluczowe

Podnoszenie się poziomu morza, obszary przybrzeżne, skala kontynentalna, społeczności nadmorskie, wrażliwość terenów nadmorskich, narzędzie DIVA, powodzie, środki zaradcze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania